Regjeringens forslag til klimalov vil øke behovet for elektrifisering, og særlig av transportsektoren i Norge. (Foto: Hafslund)

Regjeringens forslag til klimalov vil øke behovet for elektrifisering, særlig av transportsektoren i Norge.

Kilde: Energi Norge

Lovens tallfestede bestemmelser om et norsk lavutslippssamfunn i 2050, utslippskutt i 2030 og en styringsmekanisme mellom regjering og Storting øker behovet for elektrifisering, særlig av transportsektoren, mener Energi Norge.

– Klimaloven vil lovfeste eksisterende, vedtatte politiske klimamål. Det er viktig at sammenhengen med europeiske klimamål- og virkemidler opprettholdes. Norske virksomheter opererer i et felles marked under EØS-avtalen og måloppnåelse vil – slik Norge har rapportert inn under Paris-avtalen – være nært knyttet til EUs klimapolitikk, sier juridisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge.

Inspirert av naboland

Regjeringen foreslår å lovfeste et mål om 40 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030, og at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Det foreslås å presisere at utslippene må kuttes med 80-95 prosent innen 2050 for å oppnå dette lavutslippssamfunnet.

Lovutkastet inneholder også bestemmelser om styringsdialog mellom regjeringen og Stortinget med femårige sykluser for vurdering av mål og måloppnåelse. Bakgrunnen for forslaget er blant annet de britiske og danske klimalovene.

Et styrket europeisk klimakvotesystem (ETS) for kraft og industri, samt en bindende avtale med EU om utslippskutt i andre sektorer som transport, er sammen med klimaloven viktige for investeringstryggheten i fornybarnæringen, avslutter Kroepelien.

Loven øker behovet for tempo i omstillingen av transportsektoren i Norge siden dette er den viktigste utslippssektoren hvor det gjelder nasjonale mål for 2030.

Lovforslaget blir nå behandlet av Stortinget før sommeren.