Akershus Energi gikk ut av 2016, her illustrert med kraftanlegget i på Rånåsfoss i Glomma i Sørum kommune, med et svakt bedre resultat enn i 2015. (Foto: Akershus Energi)

Konsernregnskapet til Akershus Energi viser et resultat etter skatt korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter på 138 millioner kroner i 2016, mot 128 millioner kroner i 2015.

Kilde: Akershus Energi

Dette gjenspeiler resultatet fra den underliggende virksomheten og anses av konsernet som godt i et år hvor kraftprisene fortsatt har vært lave.

Konsernet hadde i 2016 en EBITDA på 459 millioner kroner, korrigert for urealiserte verdiendringer og engangsposter, mot et EBITDA på 394 millioner kroner i 2015. Dette gir en EBITDA-margin på ca. 57 prosent.

Vannkraft- og varmeproduksjon og forhåndssalg av kraft

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 2016 på henholdsvis 2380 GWh og 157 GWh, mot 2532 GWh og 134 GWh i 2015. Gjennomsnittlig kraftpris (NO1) i markedet var i 2016 på 24,3 øre/kWh mot 17,7 øre/kWh i 2015. Konsernet oppnådde en gjennomsnittlig kraftpris i 2016 på 27,3 øre/kWh. Forhåndssalget av kraft til høyere priser enn hva markedet har gitt i 2016, gir et betydelig resultatbidrag i konsernets resultat.

Omstilling og resultatutvikling

Konsernet har i 2016 videreført en omstilling som har vært krevende. Omstillingen bidrar imidlertid til gode resultater, og har vært helt sentral for å lykkes i å utvikle en lønnsom virksomhet i et kraftmarked med lave priser.

Konsernet forventer fortsatt lave kraftpriser i perioden frem til 2020, og det er fortsatt vesentlig usikkerhet om langsiktig nivå på kraftpriser for perioden etter 2020. Konsernet legger til grunn at det kommer mye ny kraft inn i det nordiske markedet, basert på investeringer med grønne sertifikater, og det er en utfordring at etterspørselen etter kraft ikke øker tilsvarende. Dette gir press på kraftprisene på kort og lang sikt.

Akershus Energi har også i 2016 gjennomført tiltak for å redusere kostnader, effektivisere driften og diversifisere virksomheten. Konsernet har gjennom de siste tre årene redusert de samlede årlige kostnadene fra 2017 med om lag 60 millioner kroner. Reduksjonen kommer hovedsakelig som følge av en betydelig nedbemanning gjennom tidligpensjonsordning, og dermed reduserte lønnskostnader. Det er også innført innskuddspensjonsordning som gir bedre forutsigbarhet i pensjonskostnaden.

Tre forretningsområder

På inntektssiden har konsernet nå tre forretningsområder, vannkraft, varme, og eiendom og infrastruktur. Oppbyggingen av eiendom og infrastruktur er et ledd i diversifiseringsprosessen, der vi etablerer nye forretningsområder i konsernet som skal skape inntjening uten risikoeksponering mot kraftpris.

Varmevirksomheten viser nå en god lønnsomhetsutvikling. Konsernet ønsker å finne en partnerløsning for varmevirksomheten med en finansiell og/eller industriell medeier i selskapet. Dette som en del av konsernets mål om økt diversifisering. Dette vil kunne utvikle selskapet og sikre en videre vekst. Det er et mål om å få på plass en partnerløsning i løpet av 2017.

Den samlede effekten av alle disse tiltakene gjør at konsernet ser gode muligheter for å skape en god langsiktig avkastning for eier. Nivået for utbytte til eier vil fremover være mindre eksponert mot svingninger i kraftpriser enn tidligere.

Konsernets finansielle situasjon er også meget god og gir mulighet for lønnsomme investeringer innenfor de tre forretningsområdene.