Lidal kraftverk i Sogn og Fjordane er et av småkraftverkene som bygges nå. Bildet er fra i fjor. Kraftverket bygges parallelt med fem andre ved Fjærlandsfjorden og skal settes i drift til høsten. Foto: Stein Arne Bakken

37 småkraftverk med stipulert årsproduksjon på til sammen 629 GWh er nå under bygging. Dette er en økning på 7 anlegg og 134 GWh siden nyttår. Vi er kommet på oppløpssiden for elsertifikatene.

To nye småkraftverk er satt i drift i perioden januar–mars. Tallene er hentet fra NVEs rapport om endelige tillatelser og utbygging for første kvartal 2017.

I første kvartal 2017 ble 29 søknader om konsesjon eller konsesjonsfritak for vannkraftverk under 10 MW behandlet ferdig. Av disse har 14 fått endelig konsesjon eller fritak, mens 15 søknader ble avslått.

De 14 nye tillatelsene vil, dersom prosjektene realiseres, kunne gi 122 GWh ny kraft per år.

Køen er avviklet

Kvartalsrapporten viser at skippertaket i NVEs konsesjonsavdeling har gitt resultater. NVE melder nå at alle konsesjonssøknader for små vannkraftverk har blitt tildelt saksbehandler. Ingen søknader om småkraftverk ligger for tiden i kø i direktoratet, mens denne køen tidligere har vært lang.

Antallet småkraftsøknader under behandling i løpet av årets tre første måneder har sunket fra 320 til 276.

Økningen i bygging viser at utbyggerne står på for å bli med i sertifikatordningen før døren lukkes. I tiden som kommer, ventes ikke så mange nye konsesjonssøknader som NVE har fått i tidligere år.

Færre ubenyttede

I takt med kappløpet mot sertifikatmarkedet synker antallet tildelte tillatelser som ikke er benyttet. Fra 425 ubenyttede konsesjoner i fjerde kvartal 2016 er antallet nå redusert til 415. Dersom alle disse småkraftprosjektene ble utbygd, ville de kunne gi til sammen 3117 GWh ny kraft årlig, med en samlet installert effekt på 44 MW.

Sogn og Fjordane sitter på det største potensialet for ny småkraft med 67 ubenyttede tillatelser, etterfulgt av Nordland (58) og Hordaland (57). Deretter følger Rogaland (36) og Møre og Romsdal (35).

Mange fallrettighetshavere med konsesjon sitter trolig med kalkulatoren akkurat nå og vurderer om de skal bygge eller ikke bygge kraftverk.

For enkelthets skyld er mikrokraftverk (under 1 MW) inkludert i kategorien småkraft i denne artikkelen.