I perioden 2004-2016 har antall sysselsatte i kraftnæringen vokst med 9,3 prosent. Samtidig viser andelen med høyere utdanning betydelig økning. (Illustrasjonsfoto: Trond Isaksen/Statnett)

I 2016 var det 20 910 sysselsatte i kraftsektoren som omfatter kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter. Dersom vi bare ser på kraftnæringen, var det 15 339 sysselsatte i 2016. Det innebærer en vekst på 9,3 prosent i perioden 2004 – 2016.

Kilde: SSB

De sysselsatte i kraftsektoren hadde i 2016 en gjennomsnittsalder på 44,7 år, mot 41,8 år for resten av næringslivet. Siden 2004 har andelen sysselsatte over 55 år økt fra 22,7 til 27,1 prosent i kraftsektoren, men samtidig har også andelen under 35 år økt fra 18,4 til 25,3 prosent.

Andelen sysselsatte i kraftsektoren med høyere utdanning har økt i samme periode. I 2004 hadde 27 prosent av de sysselsatte høyere utdanning, mens denne andelen hadde økt til 36 prosent i 2016.

Formålet med rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i virksomheter nært knyttet til denne næringen. Hovedfokus er på situasjonen i 2016 og endringer siste år, men det gis også en del hovedtrekk tilbake til 2004.

I rapporten brukes betegnelsen kraftnæringen om næringen Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet i Statistisk Sentralbyrås Standard for næringsgruppering. Virksomheter med et stort innslag av sysselsatte med de samme utdanningene og yrkene som er typiske for virksomheter i kraftnæringen, er i rapporten omtalt som kraftrelaterte virksomheter. Samlet sett omtales disse to gruppene som kraftsektoren.

Arbeidet med rapporten er finansiert av Energi Norge.