Med vannkraft som primær fornybar forsyningskilde og en elektrisk infrastruktur med god kvalitet har vi et klimavennlig og pålitelig system for forsyning av strøm her i landet. (Illustrasjonsfoto: Helgeland Kraft)

Høy kraftproduksjon og jevnt over god leveringspålitlighet av strøm kjennetegnet driften av det norske kraftsystemet i fjor. Dette oppsummeres i NVEs rapport «Driften av kraftsystemet 2016».

Kilde: NVE

Til tross for mindre nedbør enn normalt, ble det satt produksjonsrekord i 2016. Forbruket av strøm økte til det høyeste nivået noensinne.

Leveringspåliteligheten var 99,987% 
Leveringspåliteligheten av strøm i 2016 var 99,987 %. Dette innebærer at 0,013 % av den elektriske energien ikke nådde frem til sluttbruker. I snitt opplevde hver sluttbruker avbrudd i til sammen 130 minutter. Stormene Tor og Urd forårsaket sammen med et kraftig snøvær på Sørlandet over 400 000 avbrudd.

Dette er blant tallene du kan finne i NVE-rapport nr. 54- 2017 «Driften av kraftsystemet 2016»  

Rapporten er utarbeidet på bestilling fra Olje- og energidirektoratet og gir en oversikt over forhold som har betydning for forsyningssikkerheten for kraftsystemet, som for eksempel driftsforstyrrelser, leveringskvalitet, driftssikkerhet og frekvenskvalitet.

Høyt frekvensavvik i 2016 
Frekvensen i kraftsystemet er et mål på balansen mellom produksjon og forbruk. I det nordiske synkronområdet økte frekvensavviket i 2016. Økt frekvensavvik kan føre til økt sårbarhet for levering av strøm. Det høye frekvensavviket i 2016 skyldes blant annet mange flaskehalser, økt andel uregulerbar vindkraftproduksjon, og mindre sekundærreserver.

NVE følger tett arbeidet med tiltak og virkemidler, der Statnett som systemansvarlig skal bidra til å ivareta en tilfredsstillende frekvenskvalitet i det nordiske synkronområdet.