Det var en betydelig økning av søknader og større vilje til å benytte NVEs FoU-ordning i 2016, sammenliknet med årene før.

De eksakte tallene for nettselskapenes benyttelse av NVE-ordningen for investeringer i forskning og utvikling (FoU) for 2016 er ikke klare før på høsten, men allerede nå kan man slå fast at det var en betydelig økning fra 2014/2015 til 2016.

Forskningsrådets tall viser at de bevilget omtrent dobbelt så mye til innovasjonsprosjekter i 2016 som de to foregående årene (ca. 30 millioner kroner kontra ca. 15 millioner kroner). Dette er om lag 40 prosent av de totale prosjektkostnadene. Det vil da si at nettselskapenes andel av prosjektene som ble innvilget støtte i 2016 var på om lag 40 millioner kroner.

Dette er ikke en årlig sum, men reflekterer hele prosjektbudsjettene. – Likevel tyder alt på at nettselskapene nå satser betydelig mer på FoU, sier spesialrådgiver og ansvarlig for energiforskningsprogrammet Energix Ane Brunvoll til Energiteknikk.

Bekrefter økning

NVE pleier ikke å presentere fjorårets FoU-tall før på høsten, men kan allerede nå bekrefte at søknader til støtte for FoU-prosjekter over den såkalte inntektsramme-ordningen økte i 2016. Siden 2013 har 96 prosjekter fått bevilget støtte. «potten» steg fra 226 millioner kroner i 2014 til 244 millioner kroner i 2015. Av dette fikk nettselskapene bevilget 39 millioner kroner (17 prosent) i 2014 og 49 millioner kroner (20 prosent) i 2015.

– Uten å foregripe de endelige tallene, kan jeg bekrefte at utnyttelsesprosenten er steget betydelig i 2016, sier seksonssjef Tore Langset i NVE.

I 2015 var det seks nettselskaper som hadde kostnader på godkjente FoU-prosjekter som utgjorde 0,3 prosent eller mer av avkastningsgrunnlaget.  Disse har altså utnyttet ordningen fullt ut. På den andre enden av skalaen er det nettselskaper som ikke deltar i noen omsøkte FoU-prosjekter. Så deltagelse/engasjement varierer kraftig fra nettselskap til nettselskap, opplyser seniorrådgiver Ole-Petter Kordahl i NVEs Elmakedstilsyn i en epost.

Flere drivere

Rådgiver Kjetil Sagen i Energi Norge peker på flere forhold som kan påvirke nettselskapene til å øke FoU-satsingen.

– Blant andre vi i Energi Norge har i mange år promotert den gunstige NVE-ordningen, og pekt på en del makrotrender i samfunnet som gjør det nødvendig for nettselskapene å legge vekt på forskning og utvikling. Det aller viktigste er teknologiutviklingen og det som skjer på forbrukersiden, og de stadig skarpere kravene til nettselskapene om å drive kostnadseffektivt.

Sagen peker på at også politiske krav spiller inn: –  De politiske målene og kravene til en avkarbonisering av samfunnet er en driver for endringer av energisystemet. Det setter betingelser og krav til hvordan vi bruker kraftsystemet. Dette legger press på nettselskapene, som må forholde seg til nye forutsetninger og rammebetingelser. Det bidrar til at de vil utvikle nye og mer effektive løsninger. Teknologiløsninger for framtidas fleksible kraftsystem bør være markedsbaserte. Det er ikke mulig uten en betydelig FoU-innsats.

Sagen tror at også nye folk inn i selskapene og ikke minst i ledelsen kan ha en betydning for viljen til å bruke ressurser på FoU. – Jeg tror en del av dette vi ser nå er styrt fra toppen. Mange nye ledere kommer fra andre bransjer, der kanskje innovasjonstankegangen står sterkere enn i kraftbransjen, tror han.