I Jølstra-vassdraget i Sogn og Fjordane har Sunnfjord Energi fått endelig tillatelse til å bygge et kraftverk med en årlig produksjon på 200 GWh. (Foto: Wikipeda)

Sunnfjord Energi AS har i statsråd fått tillatelse til å bygge Jølstra kraftverk med tilhørende 132 kilovolt (kV) jordkabel i Jølster og Førde kommuner.

Kilde: OED

Årlig kraftproduksjon er anslått til ca. 200 gigawattimer (GWh). Dette tilsvarer årsforbruket til om lag 10.000 husstander. Jølstra kraftverk er ett av de største prosjektene som har vært behandlet de senere årene. Kraftverket planlegges i et allerede regulert vassdrag. Nesten halvparten av kraften vil bli produsert om vinteren når behovet for kraft er størst.

– Utbyggingen av Jølstra kraftverk vil gi tilgang på mer fornybar kraftproduksjon i et allerede regulert vassdrag med akseptable miljøvirkninger, og utbyggingen gir store muligheter for næringslivet i regionen og med ringvirkninger lokalt. Vannkraften har vært en bærebjelke i utviklingen av det Norge vi har i dag. I årene fremover vil vannkraften fortsatt være ryggraden i energisystemet vårt, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

I konsesjonsbehandlingen av prosjektet er de samfunnsmessige fordelene ved utbyggingen av fornybar vannkraftproduksjon veid opp mot de negative virkningene. Ulempene knytter seg hovedsakelig til fisk og elvesportaktiviteter. Det er fastsatt vilkår om avbøtende tiltak i form av slipp av minstevannføring hele året og med økt vannslipp om sommeren.