Bygging og drift av datasentre kan bli den nye vekstnæringen her i landet. (Illustrasjonsfoto: IEC/NEK)

Et stort datasenter i Norge kan gi arbeid til 450 personer og skape årlige verdier på 320 millioner, ifølge en ny rapport.

Av: Informasjonsavdelingen, EL & IT Forbundet

Under etableringen av datasentret vil det skapes ytterligere med arbeidsplasser og inntekter. Sysselsettingseffekten de tolv første årene anslås opptil 2400 årsverk, og nærmere 600 millioner kroner i verdiskaping.

Det antas å bygges i tre trinn over en periode på ti år, hvor man gradvis vil starte opp driften når de enkelte trinnene er ferdig. Hver datahall vil være i størrelsesordenen 30 000 kvadratmeter med en installert elektrisk effekt på rundt 30 MW. Etablering av et stort anlegg kan med andre ord sammenliknes med Norske Skogs industrianlegg på Skogn i Nord-Trøndelag. Der er strømforbruket på 1,1 TWh årlig, mens rundt 500 er ansatt.

Rapporten er lagd av Menon Economics for Energi Norge, Statkraft, Vestfold fylkeskommune og Ryfylke IKS med samarbeidspartnere. Den tar for seg nasjonale og lokale økonomiske effekter ved etablering av et såkalt hyperskala datasenter i Norge – tilsvarende anlegg som Facebook, Google, Apple og Amazon har bygget eller bygger i blant annet Sverige, Danmark og Belgia.

Arbeid og infrastruktur

EL og IT Forbundet mener Norge har gode forutsetninger for å tiltrekke seg nye datasenter, blant annet fordi vi har ren kraft og kompetanse på området. I tillegg er større lagringskapasitet av data viktig infrastruktur i et samfunn hvor stadig mer digitaliseres. Tilrettelegging for nye sentre er derfor en viktig politisk oppgave, både av hensyn til arbeidsplasser og moderne infrastruktur.

Stortinget har bedt om en strategi

03. mai 2016 ba Stortinget regjeringen om å «utarbeide en strategi som beskriver hvordan myndighetene kan legge til rette for ytterligere etablering av grønne datasentre i Norge». Strategien er ventet å komme i forbindelse med statsbudsjettet 2018.

EL og IT Forbundet har gitt et konkret innspill til strategien: «SIVA er et av de beste virkemidlene regjeringen har for verdiskaping gjennom eiendomsprosjekter. EL og IT Forbundet foreslår at SIVA styrkes, og får i oppdrag å klargjøre tomter for etablering av datasentre. Dette må skje i samarbeid med næringslivet, kommunene og aktuell utbygger av kraftlinje».