Industrien, her illustrert med Glencore nikkelverk i Kristiansand, sto for det meste av nedgangen i energiforbruket i 2016. (Foto: Tore Halvorsen)

Det totale forbruket av energiprodukter i norsk økonomi var 553 TWh i 2016, en nedgang på 7 prosent fra året før. Dette skyldes i hovedsak nedgang i forbruket i industrien på 13 prosent.

Kilde: SSB

Energiintensiteten for alle næringene viser en nedgang i forbruket per produserte krone på 1 prosent fra 2015 til 2016.

Mesteparten av nedgangen i industrien kan forklares med en reduksjon i forbruket i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri på hele 16 prosent. Dette kan sees i sammenheng med en nedgang i energiproduksjonen i oljeraffineriene på hele 19 prosent i 2016 ettersom oljeraffineriene blant annet benytter store mengder råolje som input i produksjonen.

Dersom man ser utviklingen i forbruket av energiprodukter i perioden 2010–2016, var forbruket i næringene på 484 TWh i 2016, en nedgang på 2 prosent fra 2010. Med en nedgang på 15 TWh er det industrien som har hatt den største nedgangen siden 2010. Innad i industrien har det vært størst nedgang i forbruket i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytiske industri og i produksjonen av papir og papirvarer. I husholdningene ble forbruket redusert med 7 prosent i samme periode. Nedgang i forbruket av faste biobrensler, lett fyringsolje og fyringsparafin forklarer det meste av nedgangen i husholdningene i perioden.

Dersom man kun ser på forbruk av energiprodukter til energiformål, var forbruket i hele økonomien på 350 TWh i 2016, omtrent underet fra 2015. I underkant av 70 TWh ble benyttet i husholdningene, en nedgang på 1 prosent fra året før.

Svak nedgang i produksjonen

Produksjonen av energiprodukter i norsk økonomi var 2 619 TWh i 2016, en nedgang på 19 TWh eller i underkant av 1 prosent fra 2015. Det var produksjonen av olje og oljeprodukter som bidro mest, med en nedgang på 14 TWh. Dette skyldes i hovedsak at produksjonen av de sekundære oljeproduktene ved oljeraffineriene ble redusert med hele 41 TWh. Dette kan sees i sammenheng med vedlikeholdsstans oljeraffinering siste halvdel av 2016. En økning i produksjonen av råolje og feltkondensat på 23 TWh fra 2015 bidro allikevel til at nedgangen i produksjonen av olje og oljeprodukter ikke ble mer enn rundt 1 prosent samlet sett.

For perioden 2010–2016 var utviklingen i produksjonen omtrent uendret – alt i alt en reduksjon på 11 TWh. Det var nedgang i produksjonen av olje og oljeprodukter på 116 TWh, mens produksjonen av naturgass og elektrisitet økte med henholdsvis 89 TWh og 26 TWh.

Redusert energiintensitet

Energiintensiteten måles ved å se utviklingen i energibruk til energiformål i forhold til verdien av produksjonen i faste priser. Samlet sett for alle næringene ble energiintensiteten redusert med 1 prosent fra 2015 til 2016 og 10 prosent fra 2010 til 2016. Det har vært økning i produksjonsverdien på 1 prosent fra 2015 til 2016 og på 12 prosent fra 2010 til 2016. Næringene har dermed blitt mindre energiintensive ved at energibruken har vært omtrent uendret samtidig som produksjonsverdien har økt.