NVE ber om innspill på redegjørelse om kostnadsutviklingen i Statnett. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Statnett publiserte en redegjørelse om selskapets kostnadsutvikling i Årsrapport 2016. NVE ønsker innspill på om redegjørelsen gir en god forståelse av kostnadsutviklingen i Statnett og årsakene til utviklingen.

Kilde: NVE

Bakgrunnen for redegjørelsen er omtalt i NVE-rapportene 64/2015 «Statnett – regulering og oppfølging av kostnadsutvikling» og 49/2016 «Oppsummeringsrapport: Statnett – regulering og oppfølging av kostnadsutvikling».

NVE inviterer med dette til innspill på redegjørelsen. Vi er spesielt opptatt av om den gir en god forståelse av kostnadsutviklingen og årsakene til den. Innspillene vil bli brukt til å evaluere om det er behov for endringer i rapporteringskravene og/eller formatet.

Rapportering skal bedre forståelsen

Målet er at rapporteringen skal bidra til en bedre forståelse av hvordan Statnett sine kostnader utvikler seg og årsakene til utviklingen.

NVE har pålagt Statnett å redegjøre for historisk og forventet utvikling i kostnader for perioden 2012 -2023. Fremover skal redegjørelsen leveres minimum hvert andre år, hvor første rapportering skjer i år.

Skal rapportere kostnadsavvik i store prosjekter

Rapporteringen i årsrapporten utgjør den første delen av den pålagte rapporteringen. Statnett skal i tillegg gjøre rede for kostnadsavvik for investeringsprosjekter over 250 MNOK. Denne redegjørelsen vil bli publisert i forbindelse med Nettutviklingsplanen som kommer i løpet av høsten. NVE vil gi interesserte anledning til å komme med innspill også på denne rapporteringen.

Frist: 30.september

Eventuelle innspill til redegjørelsen i Statnetts årsrapport merkes 201606648 og sendes til NVE på nve@nve.no innen 30. september 2017.