Det kan være grunnlag for å endre dagens referanserente i regulering av nettselskapene. Nå sender NVE forslag på høring, med svarfrist 15.september i år.

Det kan være grunnlag for å endre på dagens referanserente i reguleringen av nettselskapene, mener Pöyry Management Consulting og Menon Economics. NVE sender nå forslagene i rapporten på høringsrunde.

Kilde: NVE

NVE sender nå på høring en rapport utarbeidet av konsulentselskapene, hvor de har vurdert parameterne som inngår i dagens referanserente ved beregning av tillatt inntekt for nettselskapene. Gjennom sine analyser og vurderinger finner konsulentene at det kan være grunnlag for å endre på enkelte av parameterne i modellen.

Forslag i rapporten

De foreslår å redusere den risikofri renten og øke markedspremien i beregningen av egenkapital.

Videre foreslår de å benytte 3-måneders NIBOR og Statnetts kredittpremie pluss et fast påslag på 30 basispunkter i beregningen av gjeld. De foreslåtte endringene ville medført en reduksjon i referanserenten for 2016 fra 6,32 % til 5,84 %.

De foreslår også en egen referanserente for Statnett, hvor det tas hensyn til at Statnett har en annen kredittpremie og gjeldsandel enn nettselskapene på regional- og distribusjonsnettnivå. For 2016 ville Statnett sin referanserente ligget på 5,20%.

Grundig høringsrunde

Dagens rentemodell har vært i bruk i reguleringen av nettselskap siden 2013. I løpet av de siste årene har det vært en utvikling i finansmarkedene som kan tilsi at det er behov for endringer i modellen. NVE har derfor startet opp et arbeid med å vurdere dette, hvor konsulentrapporten fra Pöyry Management Consulting og Menon Economics er et ledd i prosessen. For å få et godt vurderingsgrunnlag, sendes denne på bred høring med relativt lang frist for innspill.

NVE vil gjøre en vurdering av behovet for å endre referanserenten etter at høringsinnspillene er mottatt. Det tas sikte på å sende en eventuell endring av forskrift om kontroll av nettvirksomhet, hvor referanserenten er bestemt, på høring i løpet av første halvår 2018. Virkningstidspunktet for en eventuell ny referanserente vil da være 1. januar 2019.

Høringsfristen er 15. september 2017.