Kraftselskapene i Nord-Norge kan glede seg over at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres etter at den ble stoppet av EU i 2014, her illustrert med bygging av ny linje i Lofoten. (Foto: Tore Halvorsen)

Regjeringen har fått gjennomslag for endringer i EUs regelverk som gjør det mulig å gjeninnføre reduserte satser for energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Dette er særlig positivt for energiselskaper i Nord-Norge.

Kilde: Energi Norge

Bakgrunnen for gjeninnføringen av ordningen som ble endret 1. juli 2014, er at lavere arbeidsgiveravgift i distriktene ansees som et viktig virkemiddel for å opprettholde arbeidsplasser og bosetting der, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

– Dette er positivt for kostnadsnivået og dermed nettleien til de involverte selskapene, særlig i Nord-Norge der de generelle satsene er lavest, men også i Midt-Norge, på Vestlandet og i Innlandet, sier næringspolitisk rådgiver Ingvar Solberg i Energi Norge.

Tett dialog med EU

EU-kommisjonen endret i 2013 statsstøtteregelverket slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne arbeidsgiveravgift med generelt reduserte satser fra juli 2014.

Regjeringen har helt siden 2013 hatt en tett dialog med EU-kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan ESA for å få til en løsning for Norge. I mai i år vedtok Kommisjonen å ta de norske forslagene inn i regelverket.

Det er forventet at endringene i EU-reglene vil innlemmes i EØS-avtalen og i norsk rett i løpet av høsten. Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå å gjeninnføre differensierte satser for transport- og energisektoren, med virkning fra 1. januar 2018.