Strømprisen påvirkes av mange uforutsigbare parametere. Her gjør LOS Energy rede for noen av dem. (Illustrasjon: NVE)

Både et svensk kutt i kjernekraften og en ny avtale mellom Tyskland og Danmark har påvirket norske strømpriser i juni. Det kan også en sommerlig hetebølge i Beijing sørge for.

Kilde: LOS Energy

Juni er en måned der strømprisen normalt kan presses hardt nedover når snøsmeltingen i fjellet fyller opp vannmagasinene. Men siden det meste av snøen ligger i nord, har prisene holdt seg relativt stabile.

I gjennomsnitt ble prisen 22,32 øre/KWh i engrosmarkedet (snittpris Oslo). Dette er omlag 10 prosent lavere enn gjennomsnittet for juni de siste ti årene. Og selv om ressursbalansen er vesentlig bedre nå enn i fjor sommer, havnet prisen på nesten samme nivå.

Årsaken til at prisene ikke gikk betydelig ned, finner vi utenlands: De internasjonale energiprisene på kull og olje var ekstremt lave i fjor, men har nå kommet opp igjen. Dette presser opp strømprisene i Europa, og dermed også prisene i Norden.

Nedleggelse
Sverige har i løpet av juni måned redusert antall kjernekraftreaktorer fra ni til åtte. Etter 45 års tjeneste og hele 110 produserte TWh (110 milliarder kWh – eller nesten et helt års strømforbruk for hele Norge), ble Reaktor 1 i Oskarshamn stengt for godt 19. juni.

Sverige har hatt så mange som 12 aktive reaktorer, men de eldste er for lengst lagt ned. Reaktorene på Barsebäck ble stengt i perioden 1999 – 2004, og Reaktor 2 på Oskarshamn ble stengt i 2013. Ytterliggere to reaktorer hos Forsmark er besluttet lagt ned innen utgangen av 2020, mens det er usikkerhet rundt den siste reaktoren i Oskarshamn.

Nye sikkerhetskrav gjør at den svenske kjernekraften står foran enorme investeringer om de fortsatt skal kunne produsere etter 2020. Sveriges betydelige utbygging av ny kraftproduksjon og de begrensede mulighetene til å kunne eksportere kraftoverskuddet, skaper usikkerhet om hvorvidt enda en reaktor vil stenges innen utgangen av 2020.

Utvidelse I
Mens kjernekraften legges ned, utvides støtten til ny fornybar energiproduksjon – bedre kjent som det norsk-svenske elsertifikat-systemet. Den svenske regjeringen vedtok nylig å utvide dette subsidieprogrammet. Det betyr at Sverige vil fortsette alene uten Norge etter 2020, og stimulere for ytterligere 18 TWh årlig kraftproduksjon frem til 2030.

Utvidelse II
Energiewende i Tyskland – altså den store overgangen til fornybare energikilder – har gitt en voldsom kraftproduksjons-boom. Infrastrukturen klarer ikke å følge med denne utbyggingstakten på produksjon, og dermed har Tyskland strupet overføringene fra Danmark til Tyskland.

Men i juni ble myndighetene i Tyskland og Danmark enige om å tilpasse disse overføringene til EUs handelsreglement som skal sikre fri flyt av varer og tjenester. Den nye avtalen innebærer at overføringskapasiteten mellom de to landene skal femdobles de neste tre årene.

Dette betyr at mer kraft vil bli eksportert ut av Norden, etter en lang periode med begrensede muligheter til slike overføringer. Denne begrensningen har holdt prisene i Norden kunstig nede, og nyheten om avtalen mellom Danmark og Tyskland ble umiddelbart priset inn i kontraktene fremover i tid – et grep som bidro til å løfte prisene noe.

Utviklingen gjennom sommeren
Alle som ferierer i Norge, drømmer om uke etter uke med sol og blå himmel. Men hyggelig ferievær betyr ikke lavere strømpriser – heller tvert imot. Dersom sommerværet blir veldig tørt eller meget vått, vil det bety mye for prisutviklingen også etter at ferien er over.

Men også temperaturene i resten av verden har stor betydning for våre hjemlige strømpriser. Hetebølgen i Europa har bidratt til å holde våre priser oppe i juni, men også høye temperaturer i Beijing vil kunne spille inn her. Hetebølger i Kina vil øke storbyenes bruk av aircondition kraftig, noe som igjen vil kreve unormalt stor etterspørsel etter kullkraft.

Dette vil dermed kunne påvirke den internasjonale kullprisen, noe som igjen påvirker europeiske og nordiske strømpriser.