Statnett vil videreføre prøveordningen koblet til behov for økt volum av strømreserver på Østlandet. (Foto: Statnett)

Statnett har hatt behov for økt volum av strømreserver på Østlandet (prisområde NO1) og gjennomførte derfor en prøveordning i januar og februar 2017. Nå skal prøveordningen videreføres.

Kilde: Statnett

Østlandet er det området i Norge med høyest forbruk og lavest tilgang til regulerbar produksjon, derfor var det kortsiktige målet med prøveordningen å øke tilgjengelig reservevolum ved at det ble gitt unntak fra noen av vilkårene for deltakelse i Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) og Regulerkraftmarkedet (RK). Et annet mål med ordningen var å øke kunnskapen hos Statnett og i bransjen generelt om muligheter og barrierer for tilgang til mer/ny fleksibilitet.

Resultatene fra prøveordningen viser økte reservevolum i NO1, og alle involverte melder om positive erfaringer i prøveperioden. En av deltakerne meldte om at det var lønnsomt å delta, en annen fortalte at prøveordningen har gitt dem verdifull læring om aggregatorrollen. THEMA Consulting Group har på oppdrag fra Statnett gjennomført en grundig evaluering av prøveordningen gjennom intervjuer med deltakere, Statnetts landssentral, aktører som valgte å ikke delta og ett berørt nettselskap.

  Det er behov for ytterligere reservevolum på Østlandet, og Statnett ønsker å videreføreprøveordningen førstkommende vinter. Det er et behov for reserver gjennom hele året, men behovet for reserver er størst om vinteren.  Forrige vinter var en mild vinter og behovet for å aktivere reservene var lavt. Statnett ønsker derfor å få erfaring fra en mer krevende driftssituasjon før eventuelle ordninger gjøres permanente, samtidig som at vi ønsker å teste ut noen nye rutiner/løsninger før permanente løsninger innføres.

I løpet av september 2017 vil Statnett sende ut invitasjon til aktørene for å delta i en utvidet prøveordning førstkommende vinter. Videreføringen av prøveordningen tar utgangspunkt i ordningen fra forrige vinter, men det vil gjøres noen tilpasninger i kriteriene for deltakelse. Varigheten på ordningen vil for eksempel forlenges.