Eidsfossen i Otta-elva. Her kommer inntaket til Nedre Otta kraftverk, et av de to største prosjektene som nå er under bygging. (Foto: E-CO)

E-CO Energi oppnådde et resultat etter skatt på 332 millioner kroner, som er 39 millioner kroner høyere enn i første halvår i 2016.

Kilde: E-CO Energi

Driftsinntektene økte med 59 millioner kroner som følge av at høyere salgspris mer enn oppveide for lavere kraftproduksjon. E-CO Energi inngikk avtale om erverv av 90 prosent av aksjene i Hafslund etter at annen virksomhet enn produksjon av vannkraft er skilt ut. En slik overtakelse betyr at E-CO Energis produksjon øker fra 10 til ca. 13 TWh.

Høyere kraftpris og lavere driftskostnader er hovedårsak til bedret resultat for E-CO Energi i første halvår i år sammenlignet med i fjor.

Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid sier seg fornøyd med halvårsresultatet: – Kraftproduksjonen ble lavere enn i første halvår i fjor, men høyere kraftpris mer enn oppveide for dette. Ved utløpet av første halvår i fjor indikerte terminprisene at markedet forventet en kraftpris på ca. 21 øre per kWh for første halvår 2017. Systemprisen på Nordpool ble vel 25 prosent høyere enn dette, sier Rimmereid.- Ervervet av Hafslunds vannkraftproduksjon styrker konsernets posisjon som Norges nest største kraftprodusent, så vel forretningsmessig som strategisk og industrielt, sier Rimmereid.

Vektet områdepris for E-CO Energis produksjon ble 26,6 øre per kWh mot 21,5 øre i 2016. E-CO Energi oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 27,1 øre per kWh mot 23,8 øre i første halvår i fjor. Salgsprisen var 2 prosent høyere enn områdepris (11 prosent).

Konsernets kraftproduksjon var 5 070 GWh i første halvår 2017. I tilsvarende periode i 2016 var kraftproduksjonen 5 531 GWh.

Driftsinntektene i første halvår 2017 ble 1 369 millioner kroner (1 310 millioner kroner) som tilsvarer en økning på 5 prosent. Økningen skyldes høyere oppnådd salgspris. Lavere produksjon har trukket i motsatt retning. Prissikringskontraktene gav et mindre, negativt bidrag til driftsinntektene i årets første seks måneder.

Driftskostnadene ble 532 millioner kroner, som er 25 millioner kroner lavere enn i fjor. Det er innmatingskostnadene til sentralnettet samt eiendomsskatt som har trukket kostnadene ned. Lavere innmatingskostnad er knyttet til det variable tariffleddet (marginaltapssatsene). Lavere eiendomsskatt skyldes at lavere kraftpriser i de senere år har ført til lavere verdsettelse av kraftverkene.

Resultat etter skatt ble 332 millioner kroner, som innebærer en økning på 39 millioner kroner mot fjoråret.

Investeringene i første halvår var på 147 millioner kroner. De største investeringsprosjektene er byggingen av kraftverkene Rosten og Nedre Otta, der E-CO Energi har eierandeler på henholdsvis 44 og 27 prosent.

Effekten av oppkjøpet av Hafslunds vannkraftproduksjon vil først vil bli rapportert i selskapets årsrapport.