SSB anslår et svakt fall i de generelle industriinvesteringene i 2017 og 2017, men nedgangen dempes av en kraftig vekst innen kraftforsyning, her illustrert med installasjon av AMS-målere. (Foto: Alf Henning Fredstad)

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på et moderat fall i både 2017 og 2018. Dette skyldes lavere oljeinvesteringer. Nedgangen dempes av en kraftig vekst innen kraftforsyning.

Kilde: SSB

I investeringsundersøkelsen gjennomført i august anslås samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2017 til om lag 212 milliarder kroner målt i løpende verdi, viser nye tall fra statistikken Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Virksomhetens estimater er 2,7 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2016. Denne nedgangen drives av et klart fall på 7,1 prosent innenfor olje- og gassvirksomheten. Fallet i 2017 dempes av en kraftig investeringsvekst innenfor kraftforsyning på hele 25 prosent.

For 2018 anslås de samlede investeringene nå til 194,3 milliarder kroner. Dette er 2,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2017, gitt i 3. kvartal 2016. Nedgangen i 2018 drives av at det indikeres et fall innen olje- og gassvirksomhet. For mer om investeringene i olje- og gassvirksomhet. Utsikter til høye investeringer innenfor både industri og kraftforsyning bidrar til å dempe den samlede nedgangen.

34 Milliarder i kraftforsyning

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer i kraftforsyning er nå anslått til 34 milliarder kroner, mål i løpende verdi. Anslaget ligger hele 25 prosent over tilsvarende anslag for 2016. Betydelig vekst innenfor både distribusjons- og produksjonsleddet bidrar til oppgangen. Innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet kan økningen knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmålere (AMS).

Arbeidet med installering av smarte strømmålere pågår i perioden 2016–2018, hvor hovedtyngden av investeringene utføres i år. For delnæringen produksjon av elektrisitet skyldes veksten blant annet utbygging av flere nye vindparker. Nye avskrivningsregler, i tillegg til at frist for å søke el-sertifikater nærmer seg, kan delvis forklare veksten i vindkraftutbyggingen.

De nyeste anslagene for 2018 tyder på videre investeringsvekst i kraftforsyning. Anslaget for neste år ligger 12 prosent over anslagene for 2017, gitt i 3.kvartal fjor. Det er særlig veksten i næringen produksjon av elektrisitet som bidrar til oppgangen, men også for overføring og distribusjon av elektrisitet ventes det vekst i 2018.