Vannkraft, her illustrert med overløp i Håen innsjø i kommunene Midtre Gauldal og Melhus i Sør-Trøndelag, er en vesentlig bidragsyter i økonomien til TrønderEnergi. (Foto: TrønderEnergi)

TrønderEnergi fikk i første halvår 2017 et overskudd etter skatt på 281 millioner kroner mot 202 millioner kroner første halvår 2016.

Kilde: TrønderEnergi

Det bedrede halvårsresultatet skyldes først og fremst effekter av en noe høyere produksjon, noe høyere kraftpris, og et fortsatt målrettet og strukturert arbeid med forbedring i hele konsernet.

Kraftproduksjonen for første halvår 2017 ble 1 285 GWh, mot 1052 GWh samme periode i fjor. Gjennomsnittlig oppnådd kraftpris første halvår ble på 28,1 øre/kWh, mot 24,18 øre/kWh første halvår 2016.

I tillegg til god drift innenfor produksjons-, nett- og kundesegmentene skjer det også utvikling både innenfor konsolidering i bransjen i Sør-Trøndelag, og i TrønderEnergis arbeid med innovasjon.

Nett- og kundevirksomheten i Selbu e-verk er nå en integrert del av TrønderEnergi, og i mai 2017 fattet årsmøtet i Kvikne og Rennebu kraftlag vedtak om at også de slår sammen sin nett- og kundevirksomhet med TrønderEnergi.

På innovasjonssiden jobber TrønderEnergi med en rekke piloter og prosjekter knyttet til endringene bransjen står overfor, det vil si nye energikilder, nye bruksformer, og digitalisering. I samarbeid med TrønderEnergi drifter NTNU Accel en oppstartsfabrikk (inkubator) for nye selskaper innen fornybar energi, lokalisert til Energibygget på Lerkendal. Sammen med en rekke andre ledende industri- og offentlige aktører opprettet TrønderEnergi nylig Fornybarklyngen i Midt-Norge. Klyngen skal bidra til å øke den samlede innovasjonskapasiteten til alle involverte aktører, og til Trøndelag og Norge som helhet.