Illustrasjonsfoto: Modalen Kraftlag

OED har vedtatt å avslå fire søknader fra Småkraft AS om bygging av vannkraftverk i Valldalen i Røldal. Avslagene gjelder kraftverkene Holdøla sør, Holdøla nord, Middalen og Grøno.

Kilde: OED

Konsesjonssakene har vært gjenstand for grundig behandling i departementet. Departementet har på den ene side tatt hensyn til det tilskuddet med fornybar vannkraft en utbygging ville gi, i tillegg til lokal næringsaktivitet i anleggsperioden og inntekter til lokale interesser.  

På den annen side er det dokumentert at en utbygging ville medføre ulemper for landskap, friluftsliv og naturmangfold. Prosjektene har også en relativt høy utbyggingspris når nettkostnader er inkludert, samtidig som kraftproduksjonen ville være uregulerbar.  Samlet sett har departementet kommet til at fordelene ved en utbygging ikke er store nok til å kunne forsvare ulempene.