Resultatpilen pekte svakt ned for Tafjord i første halvår, men utsiktene fremover virker positive. Samtidig er 2017 et historisk merkeår for selskapet. (Foto: Tafjord)

TAFJORD oppnådde et resultat etter skatt på 83 mill. kr for første halvår i 2017. Dette er en nedgang på 12 mill. kr i forhold til samme periode i fjor.

Kilde: Tafjord

Halvårsregnskapet viser et driftsresultat på 142 mill. kr, en nedgang på 48 mill. kr i forhold til første halvår 2016.

Driftsresultatet i de flest av konsernets virksomhetsområder er imidlertid stabilt. Unntaket er for virksomhetsområdet Kraftnett og tekniske tjenester, som er TAFJORDs andel av Mørenett (53,7%). Dette virksomhetsområdet leverer for første halvår 2017 et driftsresultat på 35 mill. kr, en nedgang på 49 mill. kr i forhold til samme periode i fjor.

Den vesentligste årsaken til nedgangen er at Mørenett i fjor fikk tildelt en ekstraordinær engangskompensasjon fra NVE, harmoniinntekt, grunnet fusjonen mellom nettvirksomhetene til Tussa og TAFJORD i 2014. Selskapet har i tillegg i år fått tildelt en betydelig lavere inntektsramme fra NVE enn det de hadde i 2016.

Andre finansinntekter er preget av en gevinst på 28 mill. kr knyttet til overdragelse av entreprenørvirksomheten i Mørenett til BKK Enotek. Skattekostnaden utgjør 58 mill. kr, mot 63 mill. kr i første halvår 2016. Av årets skattekostnader utgjør grunnrenteskatten 31 mill. kr.

Investeringene på 94 mill. kr som er gjennomført i årets seks første måneder er i stor grad knyttet til nettanlegg for strøm og fjernvarme, samt nødvendig rehabilitering av kraftverk. Konsernets investeringer vil i all hovedsak fremover være konsentrerte om kraftnett og andre vedlikeholds-investeringer. Vekstinvesteringer begrenses.

De siste årene har det i konsernet vært stor fokus på et program for kostnadseffektivisering. Dette er nå i ferd med å gi god effekt i form av forbedringer i konsernets underliggende drift. Dette, sammen med den vedtatte konservative utbyttepolitikken, forventes å bidra til å ytterligere styrke konsernets finansielle stilling.

TAFJORD er et konsern som driver sin virksomhet innen strøm, telekom, kraftnett, vannkraft og energigjenvinning. Vårt hovedkontor er i Ålesund og vi har om lag 150 ansatte.