Med et tilfredsstillende første halvår 2017 er blikket vendt opp og frem i Eidsiva Energi. (Foto: Eidsiva Energi)

Regnskapet for Eidsiva Energi etter første halvår 2017 viser et resultat etter skatt på 216 millioner kroner. Dette er 96 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i 2016.

Kilde: Eidsiva Energi

– God og stabil drift, økte kraftpriser og effekt av konsernets resultatforbedringsprogram gir et resultat vi er tilfredse med for første halvår, sier konsernsjef Øistein Andresen. 

Spotprisen for kraft første halvår 2017 ble 26,8 øre per kWh mot 22 øre per kWh første halvår 2016. Inkluderes sikringene som er realisert, ble oppnådd pris 31 øre per kWh i 2017 mot 24,6 øre i 2016.

Driftsinntektene etter første halvår 2017 var 1 908 millioner kroner mot 2 129 millioner kroner i første halvår 2016. Hovedårsaken til reduksjonen av driftsinntektene er at omsetningen fra markedsvirksomheten ikke inngår i konsernets driftsinntekter etter at selskapet Innlandskraft ble etablert sammen med Gudbrandsdal Energi fra 1. juli 2016.

Driftsresultatet ble 479 millioner kroner mot 324 millioner kroner i 2016. Korrigeres resultatene for urealiserte verdiendringer innen kraftpriser, valuta og renter og engangsposter for begge år («underliggende driftsresultat»), utgjør resultatforbedringen 112 millioner kroner.

Resultat etter skatt ble 216 millioner kroner mot 120 millioner kroner i 2016.

Investeringene i første halvår utgjør 637 millioner kroner, hvorav 111 millioner kroner er utbetalt til deleide selskaper som står for utbyggingen av Nedre Otta og Rosten kraftverk og vindparken Austri Raskiftet. Utenom investeringer i fornybar energi, er investeringsmidler brukt til utbygging og forsterkning av nettvirksomheten og investeringer i fiberinfrastruktur i tilknytning til bredbåndsvirksomheten.