OED har stadfestet konsesjonen til TrønderEnergi Kraft AS for Stokkfjellet vindkraftverk i Selbu. (Illustrasjonsfoto: TrønderEnergi)

OED har stadfestet konsesjonen til TrønderEnergi Kraft AS for Stokkfjellet vindkraftverk i Selbu. Samtidig opprettholdes NVEs avslag til E.ONs til søknad om konsesjon for Kopperaa vindkraftverk i Meråker kommune.

Kilde: NVE

– Stokkfjellet vindkraftverk er et teknisk/økonomisk meget godt vindkraftverk, med store muligheter for realisering. Prosjektet har oppslutning hos grunneierne og i Selbu kommune, og kan gi næringsutvikling lokalt både under anlegg og drift, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Trønder Energi Kraft AS fikk konsesjon av NVE til bygging av et vindkraftverk på inntil 90 megawatt (MW) på Stokkfjellet i Selbu kommune. NVEs vedtak ble påklaget av reindriftsinteressene, interesseorganisasjoner og enkelte privatpersoner. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fremmet innsigelse til konsesjonssøknaden.

Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert hensynet til Riast/Hyllingen reinbeitedistrikt. Det er i den forbindelse avholdt innsigelsesmøte med Fylkesmannen og konsultasjoner med reinbeitedistriktet og Sametinget. Departementet er innforstått med de negative virkninger vindkraftverket kan få for reindriften, men kan ikke se at vindkraftverket vil være til hinder for videre regningssvarende reindrift i distriktet. Departementet har i den forbindelse innskjerpet konsesjonsvilkår av hensyn til reindriften. Departementet forutsetter også at det inngås avtale med reindriften om avbøtende tiltak særlig i anleggsperioden.

Vindkraftverket kan ved full utbygging gi en årlig produksjon på om lag 250 gigawattimer årlig (GWh), tilsvarende årsforbruket til om lag 12.500 husstander. Departementet har under klagebehandlingen vurdert hensynet til landskap, friluftsliv og hyttebebyggelse. Hensynet til naturmangfold er særskilt ivaretatt gjennom de fastsatte vilkårene for konsesjonen.

Departementet har i dag også stadfestet NVEs avslag på E.ONs søknad om konsesjon for Kopperaa vindkraftverk i Meråker kommune. Departementet har i avslaget lagt vekt på hensynet til reindriften, landskap og friluftsinteressene. I tillegg har innvendingene mot prosjektet fra svenske myndigheter vært av betydning for departementet i den sammenheng.