småkraft

Hydrogenproduksjon ved norske småkraftverk kan være lønnsomt. Det viser to nye studier utført av IFE og SINTEF, på oppdrag fra NVE og Småkraftforeninga.

Kilde: NVE

NVE samarbeider med Småkraftforeninga om et treårig FoU-prosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Formålet med prosjektet er å undersøke om hydrogenproduksjon er en mulig utnyttelse av kraft fra småkraftverk, og om slik produksjon kan skje i områder med begrenset eller uten nettkapasitet. Institutt for energiteknikk (IFE) og SINTEF har undersøkt de tekno-økonomiske aspektene for hydrogenproduksjon ved to ulike småkraftverk i henholdsvis Akershus og Nordland.

I Akershus har IFE har undersøkt lokal produksjon av hydrogen ved Rotnes Bruk i Nittedal. Resultatene fra dette viser at lokal hydrogenproduksjon og distribusjon ved Rotnes Bruk kan være økonomisk interessant i en tidlig fase av markedsutviklingen for hydrogen med investeringsstøtte. På sikt vil det i midlertid være vanskelig for et slikt småskalaanlegg på 200 kW å konkurrere med større anlegg på noen MW.

I Nordland har SINTEF undersøkt muligheten for flerbruk av hydrogen, oksygen og varme ved Smolten settefiskanlegg og Storvatnet kraftverk i Hamarøy. Denne samlokaliseringen gir mulighet for bruk av kraft til vannelektrolyse, i tillegg til bruk av oksygenet og varmen fra elektrolysøren direkte i smoltanlegget. Hydrogenet kan anvendes som i brenselcelle som back-up-løsning for strømforsyning, eller som drivstoff både innen vei- og sjøtransport. Studien viser at et elektrolyseanlegg ved Smolten settefiskanlegg kan gi positiv avkastning.