Vindkraft bidrar til positiv utvikling i Vardar, her illustrert med Midtfjellet vindpark i Fjaler kommune i Hordaland, der selskapet er medeier. (Foto: Vardar)

En økning i total brutto vindkraftproduksjon på 205 GWh i forhold til første halvår 2016 gir økte inntekter og et resultat etter skatt på 29,4 MNOK i Vardar. Dette er en oppgang på 19,7 mnok i forhold til samme periode i fjor.

Kilde: Vardar

Vardar er et energiselskap med fokus på fornybar energi fra vann, vind og bio, og har investeringer i Norge, Sverige og de baltiske landene. Store deler av investeringene og omsetningen av kraft er knytte til euro som valuta.

 For å sikre balanseverdier og forutsigbare kontantstrøm, har konsernet en vedtatt sikringsstrategi innen valuta og renter. Vardar kan på grunn av regnskapsstandarden IFRS i all hovedsak ikke benytte sikringsbokføring, noe som fører til svingninger i resultatet fra år til år da verdiendringene på derivatene tas direkte over resultatet.