- Det er en krevende jobb når 450 sekker med gytegrus skal på plass, forteller Aleksander Andersen, Agder Energi Vannkraft.

I løpet av noen korte dager legger Agder Energi ut 400 tonn grus for å skape nye gyteplasser til laksen i Nidelva.

Kilde: Agder Energi

I samarbeid med Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder skal Agder Energi gjøre et omfattende tiltak ved Blakstad i Froland for å øke laksebestanden i vassdraget.

400 tonn gytegrus
Til sammen 450 sekker med gytegrus skal fraktes med helikopter og fordeles utover et område på cirka 1000 m2. 

– Laksehunnen er kravstor og stiller helt bestemte krav til stedet hun legger rognene sine. Vi legger derfor nå ut et stort gytefelt i en del av elva hvor det har vært svært lav produksjon av laksunger i dag, forteller Aleksander L. Andersen, spesialrådgiver Miljø i Agder Energi.

Forskere fra Uni Research Miljø i Bergen sørger for at grusen skaper gode gyteforhold for laksen når de fordeler ut grusen for hånd. Det er lite egnede gyteområder i de stilleflytende delene av elva og Agder Energi håper dette grusutlegget vil bidra til å øke produksjonen av laks i Nidelva vesentlig. 

Smart tiltak
Sven Erik Gabrielsen, forsker i Uni Research Miljø, kjenner godt til tiltakene i Nidelva, da han har vært med å identifisere flaskehalser som hemmer reetableringsprosessen i vassdraget – over flere år.

– Dette er et smart tiltak på dette elvestrekket for å øke produksjonen av lakseunger. Det blir et betydelig stort og viktig område for å styrke den naturlige rekrutteringen, sier han. 

I tillegg til grusen vil det bli lagt ut en god del store stein som vil gi skjul og standplasser for fisken.  

Lønner seg med samarbeid
Arbeidet er en del av «Reetablering av laks i Nidelv», et forum bestående av representanter for myndigheter, grunneiere og regulant, som har som mål å reetablere en livskraftig laksebestand. Det er tidligere gjennomført mye forskning og viktige tiltak som kalking av vassdraget, vandringsløsninger forbi kraftverksdammene og elektrisk fiskesperre ved utløpet av Rygene kraftverk.

– Målet med arbeidet er å ivareta både laksen og kraftproduksjonen i Nidelva, sier Aleksander Andersen, som trekker frem samarbeidet med Fylkesmann, NVE, kommnen og grunneiere som avgjørende for gjennomføringen.

Den spesielle gytegrusen blir levert av Reddal sand og flygningen utføres av Fjellfly. 

– Vi har spesielt fått god hjelp av teknisk i Froland kommune som bistår med den praktiske gjennomføringen, sier han.  

Finansiering
Prosjektet har en kostnadsramme på 1,1 millioner kroner og finansieres av Agder Energi og Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder. I tillegg har prosjektet fått støtte fra Bra Miljöval, et miljømerke som drives av den svenske Naturvernforeningen. Midlene kommer fra et fond som bygges opp i forbindelse med Agder Energis salg av opprinnelsesgarantier fra anlegg som er godkjent etter strenge kriterier gitt av svenske Naturskyddsföreningen.