NVE og Småkraftforeninga er i ferd må undersøke om hydrogenproduksjon kan være en mulig utnyttelse av produksjonen ved småkraftverk. Foto: Sigurd Aarvig

Hydrogenproduksjon ved norske småkraftverk kan være lønnsom, konkluderer to studier utført av IFE og SINTEF.

– Disse rapportene vil bli lest med stor interesse både i småkraftmiljøet og hydrogenmiljøet, sier Småkraftforeningas daglige leder Knut Olav Tveit til smakraftforeninga.no.

Småkraftforeninga samarbeider med NVE om et FoU-prosjekt på hydrogen. De to studiene som nå er publisert, oppsummerer to delprosjekter. Det treårige prosjektet er nå halvveis.

­–  Vi er glad for å ha et fremoverlent direktorat som ser nytten av å undersøke nye måter å anvende kraften på. Dette da ut fra hvilken rolle hydrogen kan spille i kraftsystemet, sier Tveit.

Undersøker potensialet

Formålet med FoU-prosjektet er å undersøke om hydrogenproduksjon er en mulig utnyttelse av kraft fra småkraftverk, og om slik produksjon kan skje i områder med begrenset eller uten nettkapasitet.

Institutt for energiteknikk (IFE) og SINTEF har undersøkt de tekno-økonomiske aspektene for hydrogenproduksjon ved to ulike småkraftverk i henholdsvis Akershus og Nordland.

Småskalaanlegg

I Akershus har IFE har undersøkt lokal produksjon av hydrogen ved Rotnes Bruk i Nittedal. Resultatene fra dette viser at lokal hydrogenproduksjon og distribusjon ved Rotnes Bruk kan være økonomisk interessant i en tidlig fase av markedsutviklingen for hydrogen med investeringsstøtte.

På sikt vil det imidlertid være vanskelig for et slikt småskalaanlegg på 200 kW å konkurrere med større anlegg på noen MW, skriver NVE på sin nettside.

Kraft og smolt

I Nordland har SINTEF undersøkt muligheten for flerbruk av hydrogen, oksygen og varme ved Smolten settefiskanlegg og Storvatnet kraftverk i Hamarøy. Denne samlokaliseringen gir mulighet for bruk av kraft til vannelektrolyse, i tillegg til bruk av oksygenet og varmen fra elektrolysøren direkte i smoltanlegget.

Hydrogenet kan anvendes som i brenselcelle som back-up-løsning for strømforsyning, eller som drivstoff både innen vei- og sjøtransport. Studien viser at et elektrolyseanlegg ved Smolten settefiskanlegg kan gi positiv avkastning.

Du kan lese rapportene her.