I et bredt anlagt forskningsprosjekt forskes det på konsekvensene av høyfrekvent støy i boliger.

Økt bruk av solcelleanlegg, varmepumper, induksjonstopper og elbilladere i boliger bidrar til endret støynivå på spenningen lokalt i boligen. Slikt utstyr inneholder svitsjede strømforsyninger eller annen kraftelektronikk, som typisk har en svitsjefrekvens mellom 2 og flere titalls kHz. Dette utstyret skaper høyfrekvent støy, som kan medføre at apparater forstyrrer hverandre.

Kilde: Smartgridsenteret

Økt bruk av solcelleanlegg, varmepumper, induksjonstopper og elbilladere i boliger bidrar til endret støynivå på spenningen lokalt i boligen. Slikt utstyr inneholder svitsjede strømforsyninger eller annen kraftelektronikk, som typisk har en svitsjefrekvens mellom 2 og flere titalls kHz. Dette utstyret skaper høyfrekvent støy, som kan medføre at apparater forstyrrer hverandre. F.eks. kan støyen fra et induksjonstopp påvirke funksjonen til styresystemer til belysning, og annen Smarthus-teknologi. Det er de siste årene rapportert om flere slike tilfeller med interferens i Norge, hvor tilfellene varierer fra komfortreduksjon ved at belysning ikke kan styres når en induksjonstopp i samme bolig står på, til mer alvorlige tilfeller der f.eks. apparater med termostatregulering skrur seg ukontrollert på og av.

Problemene ender ofte som klagesaker hos det lokale nettselskapet. Det er i utgangspunktet (oftest) ikke noe direkte feil med utstyret, og en trekker dermed konklusjonen at det må være noe i forsyningsspenningen som forårsaker de erfarte problemene. Men normalt er det ikke noe galt med forsyningsspenningen heller; det er kundens eget utstyr som forstyrrer hverandre. Delvis er dette forårsaket av manglende standardisering for immunitet og emisjon på frekvenser mellom 2 og 150 kHz. Å feilsøke slike problemer er i mange tilfeller utfordrende, ettersom de mest utbredte spenningskvalitetsinstrumentene ikke kan måle «raskt nok» til å se årsaken til problemene.

EMC i smarte nett skal se nærmere på disse utfordringene. Ved å jobbe med problemløsning i case hvor elbiler, solcelleanlegg, og ulik smarthus- og mikronetteknologi er involvert, skal det lages retningslinjer for hvordan problemer med interferens kan håndteres. Casene i prosjektet vil brukes til å samle kunnskap om typiske årsaker, hvordan identifisere disse, effektive korrektive og preventive tiltak, osv. Tiltak mot slike problemer er for øvrig sterkt begrenset; dem vanligste løsningen er å bytte ut påvirket utstyr, men det er ikke alltid dette er mulig. Prosjektet skal derfor se om alternative tiltak, som ny bruk av filtrering, kan være en bedre løsning. Mot slutten av prosjektet skal resultatene oppsummeres i en håndbok om feilsøking av nye typer EMC-problemer, som skal bistå nettselskap i å håndtere disse riktig og effektivt.

Kort om prosjektet:

Deltagere: PQA (prosjekteier), Energi Norge (prosjektleder), Hafslund Nett, Skagerak Nett, Lyse Elnett, Eidsiva Nett, NTE Nett, Smartgridsenteret, Solenergiklyngen, Elbilforeningen, og NVE.

Budsjett: 3,3 MNOK

Varighet: 2018-2019

Prosjektet er støttet av ENERGIX-programmet i Forskningsrådet

Fakta om ENERGIX

ENERGIX er Forskningsrådets store program for energiforskning. ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. Det er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien Energi21 og andre energipolitiske mål.