Kraftstasjonen FKF i Askim er blant de kraftverkene som ble ervervet av E-CO Energi gjennom kjøpet av Hafslunds vannkraftproduksjon i 2017. (Foto: Bo Mathisen)

2017 ble et meget godt år for E-CO Energi konsernet. God drift, høy produksjonstilgjengelighet, vellykket produksjonsdisponering, høyere realiserte kraftpriser, samt kjøpet av Hafslund Produksjon bidro til et årsresultat på 1.038 millioner kroner.

Kilde: E-CO Energi

Gjennom kjøpet av vannkraftproduksjonsvirksomheten til Hafslund har E-CO Energi konsernet styrket sin posisjon som Norges nest største vannkraftprodusent med en årlig middelproduksjon på i overkant av 14 TWh. Styret foreslår et utbytte på 650 millioner kroner.

E-CO Energi konsernet har i 2017 gått over til å rapportere etter IFRS (EU-godkjente internasjonale regnskapsstandarder) med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2016. Regnskapstallene for 2016 er omarbeidet fra norske regnskapsstandarder (NGAAP) til den internasjonale standarden. E-CO Energi har valgt ikke å anvende sikringsbokføring av kraftinntekter, men viderefører konsernets sikringsstrategi uendret. Resultatføring av endringer i urealiserte verdier på sikringsinstrumentene vil resultere i større variasjoner i driftsinntekter og resultater sammenlignet med NGAAP. En annen betydelig endring er at Oppland Energi (E-CO Energi eier 61,4 prosent) er inntatt som et datterselskap i konsernet, mot såkalt bruttokonsolidering kun av E-CO Energis eierandel i resultat og balanse under NGAAP.

2017-regnskapet er også sterkt påvirket av kjøpet av 90 prosent i Hafslund Produksjon i begynnelsen av august 2017. Kjøpet var ledd i en større omstrukturering av Oslo kommunes eierskap i energisektoren. Avtalt virksomhetsverdi for Hafslunds kraftproduksjon på gjeld- og kontantfri basis var 7.750 millioner kroner, hvorav E-CO Energis 90 prosent andel utgjorde 6.975 millioner kroner. E-CO Energis kjøpspris justert for blant annet investeringer påløpt frem til transaksjonstidspunktet utgjorde 7.118 millioner kroner. Kjøpet ble finansiert ved at 3.000 millioner kroner av kjøpesummen ble tilført egenkapital som tingsinnskudd samt 4.118 millioner kroner i låneopptak. Egenkapitalen ble ytterligere styrket ved at 1.000 millioner kroner ble konvertert fra ansvarlig lån til egenkapital.

Konsernets driftsinntekter ble 3.592 millioner kroner i 2017, en økning på 882 millioner kroner fra 2016. I tillegg til høyere kraftpriser og endring i urealisert resultat fra kraftderivater, skyldes økningen også kjøpet av kraftproduksjonsvirksomheten til Hafslund. Gjennomsnittlig oppnådd kraftpris for 2017 ble 28,1 øre/kWh (25,4 øre/kWh), noe som tilsvarer 5 prosent (8 prosent) over timeveid spotpris for Oslo og Bergen (NO1 og NO5). E-CO Energi har realisert en høyere kraftpris enn markedet gjennom god disponering av vannkraftsressursene gjennom året, samt en vellykket prisstrategi. Konsernets kraftproduksjon ble 12.194 GWh (11.215 GWh). Eksklusiv Hafslund Produksjon var konsernets kraftproduksjon 10.840 GWh som er 375 GWh lavere enn i 2016. Hafslund Produksjons kraftproduksjon er medregnet fra overtakelsen 4. august 2017.

Driftsresultatet på 2.235 millioner kroner i 2017 er en økning på 796 millioner kroner fra fjoråret. Økningen skyldes må i hovedsak ses i sammenheng med høyere kraftpriser, et driftsresultat på 302 millioner kroner fra kjøpet av Hafslund Produksjon, samt en urealisert gevinst på 57 millioner kroner fra kraftderivater i 2017 mot et urealisert tap på 225 millioner kroner i 2016.

Årsresultatet på 1.038 millioner kroner er en resultatfremgang på 533 millioner kroner fra 2016. Det foreslåtte utbyttet på 650 millioner kroner tilsvarer 75 prosent av årsresultatet redusert med 114 millioner kroner som gjelder minoritetseiernes andel av årsresultat i datterselskaper og 57 millioner kroner urealisert gevinst på derivater.

E-CO Energi konsernet hadde investeringer i driftsmidler på 549 millioner kroner (401 millioner kroner) i 2017 både gjennom vedlikeholdsinvesteringer og investeringer i fornybar energiproduksjon. E-CO Energi har pågående investeringer i de nye kraftverkene Rosten, Nedre Otta og Vamma 12, som samlet vil gi om lag 740 GWh i årlig økt fornybar energi.

– Resultatet for 2017 var meget godt. Det har vært et godt driftsår uten alvorlige skader og vi har hatt en vellykket integrering av Hafslunds produksjonsvirksomhet. Selskapet står godt rustet for fremtidens utfordringer i energimarkedet, sier administrerende direktør, Tore Olaf Rimmereid.