Statnett tror forbruket på LNG-anlegget på Melkøya øker med minst 270 MW.

Det går fram i en rapport selskapet offentliggjorde torsdag.

«Statnett anser det som realistisk med et økt forbruk på minst 270 MW på Melkøya-anlegget, basert på en formell forespørsel fra Equinor og dialog med sentrale aktører», heter det i rapporten. Forbruket på Melkøya i dag dekkes av gassturbiner.

I tillegg er det ifølge Statnett potensial for forbruksvekst hos andre aktører i petroleumsindustrien i området. Mest sannsynlige løsning er å etablere en ny 420 kV-ledning fra Skaidi til Hammerfest, og nye 420 kV-stasjoner i Skaidi og Hammerfest.

Avhenger av Equinor

Statnett søkte konsesjon for dette tiltaket i 2009, som del av prosjektet Balsfjord–Skaidi–Hammerfest.

«Så snart Equinor (Melkøya-lisensen) bekrefter sitt kraftbehov, og inngår utredningsavtale med Statnett, vil Statnett be energimyndighetene om å gjenoppta konsesjonsbehandlingen på strekningen Skaidi-Hammerfest», skriver Statnett.

I henhold til regelverket om anleggsbidrag, som trådte i kraft ved årsskiftet, må petroleumsaktørene inngå avtale om dekning av anleggsbidrag før Statnett igangsetter utbygging. Tiltaket vil derfor bare gjennomføres dersom petroleumsaktørene ønsker økt krafttilgang og er villige til å dekke sin andel av kostnadene, understreker Statnett.

Equinor utfører for tiden vurderinger som kan føre til økt kraftbehov på Melkøya.

Kan bruke mindre gasskraft

Statnett er bedt om å bistå med utredning av muligheten for økt effektuttak i intervallet 70 – 410 MW, der deler av behovet knytter seg til utfasing eller redusert bruk av eksisterende gassturbiner, ifølge en annen rapport Statnett publiserte torsdag.

Samtidig vurderer Vår Energi å øke uttaket av kraft til Goliat-plattformen, og andre aktører ser på muligheten for å elektrifisere framtidige felt (Alke, Alta, Wisting, etc).

Gassco er ansvarlig for å utrede mulige løsninger for gasseksport fra Barentshavet, og vil i den sammenheng også utrede framtidig kraftbehov for disse mulige løsningene.