oseberg feltsenter
Oseberg feltsenter (bildet) er en av installasjonene som skal få kraft fra land fra Kollsnes. Illustrasjonsfoto: Øyvind Hagen/Equinor

Equinor vurderer å elektrifisere Oseberg-feltet med kraft fra Kollsnes i Hordaland.

Oseberg-lisensen studier for tiden en delvis elektrifisering av Oseberg Feltsenter og Oseberg sør for å redusere utslipp av NOx og CO2 fra installasjonene ved å installere kraft fra land og dermed erstatte kraften som genereres ved gassturbiner på installasjonene.

«Det forventes at Oseberg Feltsenter vil være delvis elektrifisert fra 2024. I tillegg vurderes det å elektrifisere Oseberg Sør med kabel videre fra Oseberg Feltsenter. Planlagt tilknytningspunkt for Oseberg er Kollsnes 300 kV», skriver Equinor i et brev til Statnett datert 15. mars, som Energiteknikk har fått innsyn i.

1 TWh

Konseptvalget er ifølge Equinor planlagt fjerde kvartal i år, og endelig investeringsbeslutning er planlagt fjerde kvartal 2020.

Forventet effektuttak dersom begge installasjonene blir delvis elektrifisert, vil være ca. 95 MW. Dersom kun Oseberg Feltsenter elektrifiseres, vil effektuttaket være ca. 75 MW. Årlig energiforbruk regnes til ca. 750 GWh dersom begge elektrifiseres, og ca. 590 GWh dersom kun Oseberg Feltsenter elektrifiseres.

I tilfelle en større områdeløsning med tilknytning av flere plattformer, kan imidlertid effektuttaket bli ca. 130 MW med et årlig energiforbruk på 1.025 GWh, skriver Equinor.

Ber om vurdering

Med bakgrunn i dette ber Equinor i brevet om at Statnett vurderer kapasiteten i sitt anlegg på Kollsnes for de ulike scenarioene med det effektuttaket som de skisserer.

Oseberg feltsenter omfatter de tre plattformene Oseberg A, B og D, som er bundet sammen med broer i den sørlige delen av Oseberg-feltet, og Oseberg C-plattformen som ligger 14 kilometer nord for feltsenteret.

Det produseres både olje og gass på Oseberg-feltet.

De nye kraftlinjene mellom Mongstad og Modalen og Mongstad og Kollsnes  gjør det mulig å ta ut langt mer kraft fra Kollsnes til installasjonene på sokkelen enn det som før var mulig.