Statnett og Statkraft er uenige om kostnadene for drift av sentralnettet. Foto: Henrik Glette/Statnett

Mens Statnett kun brukte 326 millioner kroner på systemdrift i 2017, tok de inn 527 millioner kroner fra sine kunder til dette. - I strid med EU-regelverket, hevder Statkraft.

Statnett etablerte i 2014 et påslag i tariffen for systemdriftskostnader på 0,2 øre/kWh. Utgangspunktet for dette var «faktisk forventede systemdriftskostnader», som utgjorde i overkant av 500 millioner kroner.

De faktiske systemdriftskostnadene ble imidlertid redusert fra 508 millioner kroner i 2014 til 326 millioner kroner i 2017. Likevel har påslaget for systemdriftskostnader vært uendret på 0,2 øre/kWh siden det ble innført i 2014.

Systemdriftskostnadene deles omtrent likt mellom forbrukerne og produsentene.

– I strid med EU-regelverket

Statnett mener påslaget for systemdriftskostnader kan settes basert på inntektsrammen de har fått av NVE. Dette er Statkraft uenig i.

«Vi mener at tariffpåslaget for systemdriftskostnader ikke lenger er «direkte knyttet til faktisk forventede systemdriftskostnader» som var en premiss for både å innføre påslaget», skriver Statkraft i et brev til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som Energiteknikk har fått innsyn i.

Når påslaget ikke leger er direkte relatert til faktiske systemdriftskostnader, mener Statkraft at det er «strid med EU/EØS-regelverket som også er implementert i norsk lovgivning».

Justeres over tid

Ifølge EU-regelverket skal nemlig nett-tariffer «reflektere reelle kostnader».

«Statnett viser liten vilje til å justere tariffpåslaget til utviklingen i faktiske systemdriftskostnader. De baserer seg på at inntektsrammen vil oppdateres over tid. Statkraft er uenig i denne tilnærmingen», skriver Statkraft.

Statkraft mener man bør ha et mer dynamisk system for å ta hensyn til forskjellen mellom prognoserte inntekter på den ene siden og faktiske kostnader og inntektsrammen på den andre.

Statkraft har klaget saken inn for NVE.

Forsvarer praksisen

Statnett har imidlertid forsvart seg med at de må fastsette og publisere tariffer minst tre måneder før de trer i kraft, og at de må fastsette tariffer på grunnlag av prognostisert inntektsramme.

NVE har i januar varslet Statnett om en vesentlig nedgang i inntektsrammen for systemansvaret for 2018 og 2019, og Statnett skriver i et brev til NVE at de vil ta hensyn til dette ved fastsettelsen av påslaget for 2020.

Statnett skriver at enhver form for forhåndsregulering av inntekter i forhold til kostander vil innebære usikkerhet.

«Det er derfor både det norske og europeiske regelverket legger opp til at tariffene skal kunne relateres til faktiske kostnader, men altså ikke være identisk med de faktiske kostnadene», skriver Statnett.