Kabeltunnelen drives konvensjonelt, og arbeiderne er avhengige av vifter for å få gode arbeidsforhold. Bildet er fra et annet tunnelprosjekt. Foto: Øyvind Lie

Ullern bydel har vedtatt at Statnett må stoppe arbeidet med kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i innsovningsperioden mellom klokka 11 og 01. Det kan få store konsekvenser for prosjektet, advarer Statnett.

Vedtaket ble fattet 19. mars i år. I en klage på vedtaket, som Energiteknikk har sett, hevder Statnett at de overholder bestemmelsene i støyforskriften og at støynivået ligger «godt under grenseverdiene som er satt i Oslo kommunes støyforskrift».

Ifølge Statnett tilfører ikke viftene som brukes i tunnelarbeidet særlig mer støy i boligen enn det som allerede finnes av bakgrunnsstøy. Målinger inne i boligen viser ifølge Statnett at ventilasjonsanlegget og varmepumpen i boligen genererer mer støy enn viftene fra tunnelprosjektet.

Det er på grunn av en klage fra én beboer at Ullern bydel fattet sitt vedtak.

Viktige vifter

Kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i Oslo er første del av den nye ringforbindelsen, som siden skal bygges videre fra Sogn til Ulven lenger øst i byen. Forbindelsen skal erstatter Hafslund Netts gamle kabler.

To typer vifter brukes under byggingen på Smestad. Den ene er stasjonsvifter, for å kjøle ned det elektriske anlegget som forsyner området. Disse kan ikke skrus av, siden det ifølge Statnett kan føre til overoppheting av anlegget og i verste fall strømutfall til et betydelig antall husstander.

Den andre typen er tunnelvifte som sikrer at anleggsarbeiderne i tunnelen har et forsvarlig arbeidsmiljø.

Hastigheten på viftene må justeres i henhold til arbeidsoppgavene inne i tunnelen.

«I perioden 2300 til 0100 kjøres imidlertid viftene på et nivå som innebærer at støyforholdene i boligen er tilnærmet det samme som om viftene hadde vært skrudd helt av», skriver Statnett.

Ikke støyende

Statnett reagerer på at bydelen krever at det ikke skal utføres noe arbeid mellom 23 og 01.

«Det kan synes som om bydelen pålegger hele prosjektet å stanse alle aktiviteter på hele prosjektet i innsovningsperioden, uavhengig av hvilken støy som genereres. Vedtaket går med dette lenger enn det er grunnlag for» i støyforskriften, skriver Statnett. I forskriftens paragraf 15 heter det nemlig at i perioden skal all støyende bygge- og anleggsaktivitet innstille».

Så lenge støyen er under grenseverdiene i forskriften, og tilnærmet nivået på bakgrunnsstøyen som allerede finnes, er det per definisjon ikke støyende arbeider, påpeker Statnett.

Advarer mot konvekvensene

Konsekvensene for prosjektet hvis det ikke får utføres arbeid mellom klokka 23 og 01, er store, både når det gjelder økonomi og tiden arbeidet vil ta. Det kan ifølge Statnett også medføre konsekvenser for forsyningssikkerheten om stasjonsviftene må stanses.

For å få optimal fremdrift i prosjektet, er to til tre sprengninger per dag nødvendig. Det er ifølge Statnett kun mulig dersom siste sprengning skjer sent på kvelden og første sprengning skjer om morgenen.

«Dersom alt arbeid skal innstilles, maskiner stanses og viftene skal skrus helt av kl. 2300, forventer Statnett at det kun blir mulig å sprenge inntil 2 salver hver dag. Fremdriften vil kunne bli redusert med ca. 1/3, som gir en tilsvarende lengre byggetid. Dette vil også medføre merkostnader som belastes samfunnet», skriver Statnett.

Statnett opplyser i sitt brev, datert 9. april, at fjellhallen på Smestad nå er ferdig utsprengt og at det gjenstår om lag 1650 meter tunnel å sprenge mellom Smestad og Sogn.  Statnett forventer at sprengningsarbeidene vil bli ferdige i løpet av september dersom de kan fortsette som i dag.

Hvis vedtaket fra Ullern bydel opprettholdes, «vil gjennomslag i tunnelen fort bli utsatt til desember 2019, med de antatte ulemper det vil gi for omgivelsene», skriver Statnett.

Ennå ikke avgjort

Hvis klagen ikke når fram, søker Statnett subsidiært om dispensasjon fra støyforskriften.

Spesialrådgiver og leder for politisk sekretariat i Ullern bydel, Tore Gleditsch, opplyser til Energiteknikk at bydelen ennå ikke har fattet avgjørelse i klagesaken.

Den 4,5 kilometer lange tunnelen drives med konvensjonell sprenging. Når den er ferdig, skal det installeres nye 420 kV kabler i tunnelen. Forbindelsen Smestad-Sogn skal etter planen stå ferdig i 2021.