Sementproduksjon, her hos Norcem i Brevik, krever mye strøm, og da er tarifferingen viktig. Fabrikken eies av Heidelberg Cement, som er med i IndustriEl. Foto: Vetle Houg

IndustriEl ber om gjennomgående tariff for kraftkrevende industri, men får ikke gehør hos Statnett.

I et brev til Statnett skriver IndustriEl at det er svært viktig at en gjennomgående tariff inkluderes i arbeidet med en ny tariffmodell for industrien. Det innebærer én felles tariff for transmisjon og regional distribusjon frem til bedriftsspesifikke anlegg.

IndustriEl AS et interesseselskap eid av de kraftkrevende bedriftene Celsa Armeringsstål, Eramet, Ferroglobe Manganese, Heidelberg Cement, Inovyn Norge, Omya Hustadmarmor, Wacker Chemicals og Yara.

IndustriEl viser i brevet til at bedrifter med uttak på minst 15 MW i minst 5000 av årets 8760 timer av Statnett defineres som en egen tariffgruppe, og at dette ved årsskiftet gjaldt 46 bedrifter. Av disse er 12 direkte kunder hos Statnett i transmisjonsnettet, mens 34 er kunder hos 18 regionale nettselskaper.

Peker på Statnett

IndustriEl mener det kun er Statnett som kan utforme en slik tariff. I sitt innspill, som Energiteknikk har sett, kommer selskapet med en rekke begrunnelser for hvorfor gjennomgådende tariff må innføres:

• Et tariffmessig skille mellom transmisjon og regional distribusjon følger ikke automatisk og logisk av den nettmessige, og ofte praktisk tilpassede definisjonen av transmisjon og regional distribusjon.  

• Under halvparten av norsk kraft leveres via transmisjonsnettet. En gjennomgående tariff vil kunne hindre at bedrifter med uttak i regionale distribusjonsnett overfaktureres i transmisjonsnettet. I dag representerer modellen med to separate tariffer en mulig konkurransevridning, både for bedriftene og for nettselskapene. 

• Det er i stor grad enten historisk betinget eller tilfeldig hvorvidt en bedrift defineres med uttak i transmisjonsnettet eller i regionalt distribusjonsnett, og også hvordan tarifferingen konkret skjer for hver enkelt bedrift. Statnett praktiserer en betydelig, individuell tariffering av sine direktekunder. 

• En gjennomgående tariff krever at tariffgruppens kostnadsansvarlighet fastlegges. 

• En felles, gjennomgående tariff vil være en parallell til det som gjelder for kraftprodusenter. Her er det også slik at innmatingsavgiften som produsentene betaler, fordeles mellom transmisjon og distribusjon.

• Gjennomgående tariff vil først og fremst hindre forskjellsbehandling som skyldes definisjonen av det tariffmessig lite relevante skillet mellom transmisjon og regional distribusjon. 

Fraskriver seg ansvaret

Statnett ser imidlertid ikke ut til å plukke opp denne tariff-ballen.

«Statnetts har kun ansvaret for tarifferingen av transmisjonsnettet, og at denne er i henhold til lov og forskrift. De respektive regionalnett har ansvar for tarifferingen av sine nett. Det er derfor ikke opp til Statnett å foreslå eller ta initiativ til en gjennomgående – lik – tariffering av industri i transmisjons- og regionalnettet. Denne type tariffering måtte i tilfelle utredes nærmere på initiativ fra myndighetene», skriver kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i en epost til Energiteknikk.  

Hun legger til at det er viktig for Statnett at tariffmodellen til enhver tid bidrar til en effektiv utvikling og utnyttelse av nettet, og at de ser stor verdi av innspill fra aktører som her IndustriEl.