Hywind-turbiner.

Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.

– Havvind er en spennende og viktig teknologi, hvor Norge har et fortrinn og allerede ligger langt fremme i det globale kappløpet. Men havvind løser ikke behovet for fornybar energi på kort sikt, og er svært kostbart sammenliknet med de teknologiene vi allerede har tilgang til, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i en melding på Energi Norges nettside.

Han påpeker også at Norge har godt med fornybar energi til lav pris gjennom det nordiske kraftmarkedet.

Store  kostnader

Menon Economics la nylig fram en analyse om verdiskapingspotensialet for utviklingen av en norsk industri innen flytende havvind. Analysen konkluderer med at hvis Norge handler raskt nok, kan flytende havvind gi opptil 128.400 årsverk og skape verdier opp mot 117 milliarder kroner.

For to flytende havvindparker på 500 MW hver opererer rapporten med en investeringskostnad på 18 milliarder kroner og en energikostnad (LCOE) på 93,6 øre/kWh.

«Gitt energikostnaden (LCOE) og forutsetningene for kraftprisutviklingen får vi da et gjennomsnittlig prispåslag på 54 øre/kWh (2019-kroner) i snitt over perioden. Multiplisert med antatt kraftproduksjon tilsvarer subsidien isolert sett en samfunnsøkonomisk kostnad på 36 milliarder 2019-NOK», ifølge rapporten.

Videre heter det at «vi antar at en slik subsidie vil finansieres over strømregningen». Med utgangspunkt i netto kraftforbruk i 2018 vil det ifølge rapporten tilsvare et prispåslag på 1,7 øre/kWh.

I rapporten heter det videre at «ettersom en slik storskala utbygging også vil ha en (negativ) påvirkning på kraftprisene i engrosmarkedet mener vi en eventuell vridningseffekt knyttet til strømbruken vil være neglisjerbar».

Advaraer mot langvarige subsidier

Energi Norge ser at havvind er en av teknologiene der norsk leverandørindustri kan ha mulighet til å ta en viktig posisjon globalt.

– Samtidig påpeker analysen at flytende havvind ikke kan konkurrere på vanlige markedsmessige vilkår før langt inn i fremtiden, sier Kroepelien.

«Ettersom vi allerede har modne fornybarteknologier som kan levere den kraften vi trenger på kort og mellomlang sikt, mener Energi Norge vi må unngå et kostbart subsidieregime for flytende havvind. Ny produksjon må baseres på markedsmessig etterspørsel og samfunnsøkonomisk lønnsomhet», mener bransjeorganisasjonen.

Kostnader for fellesskapet

Faren med permanente subsidier til kraftproduksjon er at det vil medføre betydelige kostnader for fellesskapet, og ikke minst for norske strømkunder.

– Det er viktig å skille mellom næringspolitikk og energipolitikk. Dersom norsk industri skal ta en posisjon innen havvind, bør det skje gjennom målrettet virkemiddelbruk for teknologiutvikling og demoprosjekter, ikke langvarige subsidier til kraftproduksjonen, sier Kroepelien.