mongstad
Slik så Energiverk Mongstad ut høsten 2009, da det ble satt i prøvedrift og folk ennå hadde tro på gasskraftens fremtid i Norge. Foto: Dong Energy

NVE tar hensyn til private Equinor-interesser, og trosser advarsler om svekket forsyningssikkerhet fra Statnett og Gjøa-operatøren.

Equinor søkte i april Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å legge ned den siste av de to gassturbinene i kraftvarmeverket på Mongstad i Lindås kommune i Hordaland.

Kraftvarmeverket har gått med store økonomiske tap, og det planlegges nå en ny varmeløsning for raffineriet med redusert kraftproduksjon og uten bruk av ekstern naturgass.

Det er blitt vurdert å beholde gassturbinen, kalt GT11, som reserve til bruk ved feil og avbrudd i nettet. Men med en ukes oppstartstid for turbinen, forventninger om få lange avbrudd, og store kostnader med å holde gassturbinen i reserve, finner ikke NVE at løsningen gir en nytte som er større enn kostnadene.

NVE tillater derfor at turbinen avvikles og fjernes når den nye linjen mellom Mongstad og Modalen settes i drift, noe som etter planen skal skje rundt kommende årsskifte.

Store tap

Energiverk Mongstad (EVM) hadde opprinnelig en installert elektrisk effekt på 310 MW, fordelt på to gassturbiner på 140 MW hver, og en dampturbin på 30 MW. Kun en av gassturbinene har til enhver tid vært i drift, og kraftverket har levert rundt 90 MW til nettet siden starten i 2010.

Bakgrunnen for at gassturbinene stenges ned er at en dyr gassavtale, lave kraftpriser og redusert varmebehov på Mongstad har gjort at energiverket påførte raffineriet et tap på mellom 200 og 500 millioner kroner per år over flere år.

Med den nye varmeløsningen som nå skal bygges, trenger ikke Equinor ekstern naturgass fra Kollsnes. Løsningen benytter mye av det etablerte elektriske utstyret, rør og systemer i Energiverk Mongstad, blant annet dampturbinen. Den forventes fremover ifølge NVE normalt å levere 10 MW effekt til kraftnettet, varierende fra 0 til 25 MW.

Begrenset forsyningssikkerhet

Når energiverket stenges vil Mongstad-området ha «en noe begrenset forsyningssikkerhet, der visse feil på overføringsanlegg kan gi avbrudd i strømforsyningen og behov for systemvern», også etter at Mongstad-Modalen kommer i drift, ifølge NVE.

«På den andre side er sannsynligheten for feil som gir strømstans begrenset, samtidig som kostnadene ved å opprettholde GT11 er store», skriver NVE.

Direktoratet påpeker at det er store forbruksplaner med nettuttak på Kollsnes til bruk ved petroleumsfelt.

«Disse planene krever betydelige nettforsterkninger og sikring av reserve ved feil og utkoblinger, uavhengig av om Energiverk Mongstad får redusert kraftproduksjon», skriver NVE.

Tar hensyn til private

Statnett anbefalte NVE å vente med å ta endelig stilling til om det er rasjonelt at GT11 beholdes som beredskap på kort sikt inntil utredning av andre tiltak er gjennomført. Det har NVE nå sagt nei til, og understreker at de også må ta hensyn til private interesser som berøres.

«Hvis NVE utsetter en beslutning i søknaden som gjelder full nedlegging av gassturbinen, vil vi i realiteten pålegge søker å opprettholde gassturbinen i driftssikker tilstand, med de store kostnader dette medfører», skriver NVE.

Direktoratet påpeker videre at det ikke påvist at å holde gassturbinen i beredskap på kort sikt er samfunnsmessig rasjonelt.

«Tvert imot viser analysene at beredskap i 1-3 år ikke er rasjonelt, samtidig som det er Statnetts usikkerhet om GT11 i beredskap er et nyttig tiltak, som er grunnlaget for anmodningen om utsatt beslutning», skriver NVE.

Sårbar Gjøa

Neptune Energy Norge er operatør for Gjøa-feltet, som mottar kraft i sjøkabel fra Mongstad. De forventer store inntektstap ved en stans i produksjonen som følge av full strømstans, slik Energiteknikk tidligere har omtalt. Derfor ønsker selskapet at det etableres ny trafo i Lindås kommune, og at det må unngås at hele forbruket til Gjøa-plattformen kobles ut ved en feil.

Når det gjelder trafoen, kan ikke direktoratet love noe.

«NVE er enig i at ny transformator i Lindås og nettilknytning fra Lindås til Mongstad (1,3 km), vil redusere sannsynligheten for strømbrudd for Gjøa og andre brukere. På den andre side er det usikkert om reduserte avbruddskostnader ved tiltaket vil være større enn investeringskostnadene. NVE antar at Statnett i samråd med nyttehavere vil utrede, og eventuelt omsøke, dette tiltaket».

Når det gjelder å hindre utkobling vei en feil, skriver NVE at de kjenner til at det er i gang «samtaler om en hensiktsmessig utforming av systemvern» etter at gasskraftverket stenges helt ned, og direktoratet antar at Gjøas behov for å unngå full stans i strømforsyningen her kan ivaretas.

Stengingen av turbinen vil redusere CO2-utslippet på Mongstad med 240.000-280.000 tonn per år.