Nordkraft og Fortum, som begge er selskaper som er engasjert i vindkraftutbygging, er negative til nasjonal rammeplan for vindkraft på land. Illustrasjonsfoto: Robert Sandell/Mostphotos

Nordkraft og Fortum kritisk til å utelukke Nord-Norge

Kortsiktig, hevder de.
Onsdag, 25 september, 2019 - 14:21

Sammen har de to selskapene avgitt høringsuttalelse på forslaget til nasjonal rammeplan for vindkraft.

«Å utelukke store deler av Nord-Norge fra rammen synes å være et kortsiktig tenkt trekk som ikke kan forsvares etter at Statnett publiserte sine intensjoner om vesentlige oppgraderinger i det nordnorske nettet. Det er også i nord de desidert beste vindressursene finnes. Nordkraft og Fortum ønsker at næringslivet i Nord-Norge skal ha like gode forutsetninger som ellers i landet, og mener det bør være et klarere fokus på å forsterke nettforbindelser mellom nord og sør, samt over landegrensene øst og vest», heter det i uttalelsen.

Kritiske til kostnads-kart

De setter videre spørsmålstegn ved hele LCOE-kartet som er lagt til grunn for å vurdere områders potensial for vindkraftproduksjon.

«Å tilføre områder spesifikke LCOE-kostnader på øre-nivå basert på generelle antagelser har lite med realitetene å gjøre, og vil aldri kunne sammenlignes med faktiske prosjekter. Da middelvind er den desidert største faktoren som påvirker LCOE-kartet, fremgår det hele som et unødvendig og upresist produkt. Vindkraftutbyggere vil nødig la seg påvirke av dette kartet, men fortsatt fokusere på de reelle og variable kostnadsfaktorene som turbin- og fundamentkostnader, nettilknytning, marginaltap og grunneieravtaler m.m.», skriver de i uttalelsen. 

De mener behandlingen av konsesjonssøknader må gjenopptas så raskt det lar seg gjøre.

«En full stopp i behandlinger av konsesjonssøknader virker mot det overordnede målet om langsiktighet i vindkraftutbygging i Norge. Et slikt vakuum vil forsterke inntrykket av at vindkraftutbygging skjer i rykk og napp. Det må jobbes for langsiktighet i norsk energiproduksjon som gir trygghet til både produsenter og forbrukere», skriver selskapene. 

Mot sin hensikt

De slår fast at den tidligere konsesjonsprosessen har fungert godt, og at det kunnskapsgrunnlaget som er lagt i rammeplanen bør bestå og holdes oppdatert.

Kartet med 13 områder for vindkraftutbygginger virker ifølge uttalelsen mot sin hensikt og bør ikke styre konsesjonsbehandlingen til NVE. Dessuten har både NVE og Miljødirektoratet vært tydelig på at det finnes gode prosjekter utenfor de anbefalte områdene i kartet, framholdes det i høringssvaret.

Gode prosjekter utenfor de anbefalte områdene må ikke bli forkastet til fordel for mindre gode prosjekter innenfor. Da vil rammen i praksis være en verneplan og byggeplan, noe som ikke er hensiktsmessig, ifølge Nordkraft og Fortum.

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.