Finansminister Siv Jensen mottok mandag rapporten om skatteendringer i kraftbransjen fra Sanderud-utvalget. Foto: Øyvind Lie

Sanderud-utvalget vil øke grunnrenteskatten fra 37 til 39 prosent, senke grensen for grunnrenteskatt fra 10.000 til 1500 kVA og fjerne konsesjonskraft og konsesjonsavgift.

Utvalget som har vurdert skattleggingen av vannkraftverk, overleverte mandg sin rapport til Finansdepartementet.

– Grunnrenteskatten er en fornuftig skatt som bør videreføres, sa Per Sanderud da han la fram skatteutvalgets konklusjoner i Finansdepartementet.

Han var uenig med bransjeorganisasjonene at grunnrenteskatten treffer skjevt og virker uheldig som investeringsinsentiv.

Skåner ikke småkraften

Han hadde et budskap småkraftbransjen ikke vil like, nemlig at nedre grense for grunnrenteskatten reduseres fra 10.000 til 1500 kVA. ​

– Kraftverk som har ressurser til å produsere på 15 MW, som ressursmessig burde vært sstørre og brukt mer av vannet, får et sterkt skattememssig inseitiv til å redusere til 9,9 MVA. Det er en veldig uheldig, det er ressurssløsing. Småkraft er fint og viktig, men det er ikke grunn til å stimulere den ekstra, også fordi den ikke har lagringsmuligheter. Naturkonsekvensene er like store som stor vannkraft, så det er ikke grunn tijl å stimulere den. Grensen på 1,5 MVA setter vi fordi det er administrativt tung at den ligger på null, sa Sanderud da rapporten ble lagt fram.

Vil fjerne konsesjonskraft og konsesjonsavgift

Utvalgets hovedfunn er:

Konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt har uheldige virkninger siden de ikke er basert på lønnsomheten av kraftverket. Det svekker selskapenes insentiv til å investere og lønnsomme ressurser kan gå skapt.

Med nøytral grunnrenteskatt vil selskapene ha insentiv til å gjennomføre lønnsomme investeringer. Videre bør vannkraftselskaper betale ordinær selskapsskatt, på like vilkår som øvrig næringsliv.

Utvalget anbefaler å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonavgift samt å normalisere eiendomsskatten for vannkraftverk. Grunnrentesatsen  må økes fra 37 til 39  prosent, hvis de samlede offentlige inntektene skal holdes uendres.

Vil vurdere grunnrenteskatt for vind

Forslagene vil isolert sett redusere kraftinntektene til kommuner og fylkeskommuner. En ønsket fordeling mellom staten, kommuner og fylkeskommuner kan fortsatt oppnås ved egne ordninger for omfordeling av inntekter. Dette bør vurderes nærmere ved oppføling av utvalgets forslag.

Utvalget anbefaler også andre justeringer i skattenivåene for vannkraft. Inntekter fra opprinnelsesgarantier inkluderes i grunnrenteskatten. Friinntektsrenten i grunnrenteskatten skal være en risikofri rente, men utvalget er delt i hvordan denne risikofrie friinntektsrenten bør fastsettes.

Videre anbefaler utvalget å endre grunnlaget for eiendomsskatt til skattemessig verdi av driftsmidler der produksjonsutstyr, produksjonsinstallasjoner og fallrettigheter ikke inngår i grunnlaget. Utvalget  anbefaler også at det gjøres en vurdering av om det bør innføres grunnrenteskatt og naturressursskatt for vindkraftverk.