Småkraft ønsker kabel over Lysefjorden til sine to nye kraftverk. Det vil ikke Lyse. Illustrasjon: Fra Småkraft ASs konsesjonssøknad

Lyse Elnett advarer om svekket driftssikkerhet med sjøkabel, og Lyse Produksjon frykter produksjonskutt. Men alternativet er for dyrt for Småkraft AS.

Småkraft AS har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat om konsesjon for en 1,7 kilometer lang 22 kV sjøkabel over Lysefjorden fra Flørli på sørsiden av fjorden til nordsiden av fjorden.

Det skal gi nettilknytning for de nye kraftverkene Dalaåna (9,9 MW) og Nordåna (2,0 MW). De to kraftverkene, som ligger i Forsand kommune i Rogaland, skulle ifølge konsesjonssøknaden fra 2013 få en samlet kraftproduksjon på 45,9 GWh og koste 116 millioner kroner å bygge, noe som ville gitt en kostnad på om lag 2,6 kroner per kWh.

Samtidig søker Småkraft om å bygge en 22/132 kV transformatorstasjon ved Lyse Produksjons koblingsanlegg på Flørli.

Forverret driftssikkerhet

Lyse Elnett synes ikke kabel over fjorden er en god løsning.

«Lyse Elnett AS kan ikke se at valgt løsning for tilknytning bidrar til økt driftssikkerhet i nettet, men derimot kan forverre denne. I tillegg er vi bekymret for de totale samfunnsøkonomiske kostnadene hvis Småkraft skal gjøre tiltak i Flørli samtidig som Lyse Elnett har behov for reinvesteringstiltak på nordsiden av Lysefjorden», skriver Lyse Elnett i en høringsuttalelse, som Energiteknikk har sett.

Den opprinnelige planen, som Småkraft har konsesjon for, er å knytte de to kraftverkene til en 132/22 kV trafostasjon på Helmikstøl på nordsiden av Lysefjorden. Denne trafoen har Lyse Elnett konsesjon til å bygge, og ville ifølge Lyse Elnett gitt en rekke synergier. Men færre kraftverk i området fikk konsesjon enn det man først trodde, slik at denne løsningen nå blir for dyr for Småkraft AS.

Rasfare

Lyse Elnett skriver i sin uttalelse at Flørli-løsningen vil gi lang reparasjonstid og stor kostnad ved feil på sjøkabelen og feil på kabel i tunnel mellom Nordåna og Dalåna.

I tillegg er det ifølge Lyse Elnett rasfare i Flørli der transformatoren er tenkt plassert.

Videre mener selskapet at grensesnittet mellom Lyse Elnett, Lyse Produksjon og Småkraft er komplisert med hensyn til eierskap, konsesjon og netteieroller.

Derfor mener Lyse Elnett det er bedre om Småkraft sammen med dem fortsetter utredningen av en løsning på Helmikstøl for tilknytning av småkraftverkene.

Blir for dyrt

I sin kommentar til dette, som Energiteknikk har sett, skriver Småkraft AS at de ikke ser at Nordåna og Dalåana kan realiseres med de kostnadene som er estimert ved tilknytning til Helmikstøl. I tillegg vil de da ikke rekke elsertifikatfristen i 2021.

Småkraft skriver videre at sannsynligheten for feil på kabelanlegg er liten. Skred har det ifølge Småkraft AS ikke vært registrert på Flørli siden 1708, slik at en utvidelse av Flørli kraftverks koblingsanlegg vil være akseptabelt.

Selskapet skriver videre at de i utgangspunktet ikke ønsker å opptre som netteier, og at de gjerne legger opp til at anlegges de søker om på Flørli kan overføres til Lyse Elnett.

Lyse Produksjon har også kommet med innspill i saken, og de er like kritiske som Lyse Elnett.

«Det vil bli utetid på Flørli kraftverk knyttet til sprengning og anleggsarbeid for transformator og koblingsanlegg til Småkrafts sjøkabel. Dette gir et økonomisk tap for Lyse Produksjon. De to småkraftverkene til Småkraft vil tilføre elektrisk støy og annet som tilsier at Flørli kraftverk må holde sin drift innen mer begrensede rammer», skriver Lyse Produksjon.

Flørli kraftverk her en installert effekt på 80 MW og en årlig produksjon på om lag 290 GWh.

Venter på Statnett

Småkraft AS påpeker at de har arbeidet i lang tid med å finne løsninger for tilkobling av kraftverkene i Lysefjorden.

«Løsningene er forsøkt tilpasset Lyse Elnett sin ønsker og behov. Dette har imidlertid vist seg vanskelig da det stadig har kommet nye krav, behov og alternative løsninger som gir høye kostander og usikker framdrift. Det planlagte anlegget på Helmikstøl tilfredsstilte ikke kravene til Lyse Elnett.  Konsesjonen på kraftverk ble også vesentlig mindre i MW og GWh enn opprinnelig planlagt for løsningen med Helmikstøl. Med dagens effekt på 12 MW er sjøkabel kostnadseffektiv løsning», skriver Småkraft AS.

«Småkraft AS sitter nå etter år med dialog igjen med ett alternativ som lar seg realisere innenfor tid, les 2021, og kostnad», fortsetter selskapet.

NVE ba i juli Statnett om å gi innspill i saken, og opplyser nå til Energiteknikk at de venter på det før de fatter sin avgjørelse.