Sammenlignet med kostnadseffektivitet i andre europeiske nettselskaper kommer Statnett dårlig ut. Det kan får konsekvenser for inntektsrammen til selskapet. Illustrasjonsfoto: Statnett

I en ny analyse fremgår det at Statnett har høye kostnader sammenlignet med tilsvarende selskaper i Europa. Nå varsler NVE at dette kan få konsekvenser for selskapets inntektsramme i 2020.

Analysen er et samarbeid mellom reguleringsmyndigheter i 15 land i Europa, der 17 selskaper, tilsvarende Statnett i Norge, blir sammenlignet. En viktig føring i analysen er kostnadseffektivitet. Selv om det er usikkerhet knyttet til denne type internasjonale sammenligninger er det grunnlag for å gjøre vurderinger av kostnadsutviklingen i Statnett, ifølge en pressemelding fra NVE.

-Det er metodisk vanskelig å sammenligne nettselskaper på tvers av land. Statnett er dessuten inne i en investeringsperiode. Det er derfor gode grunner for at selskapet har økte kostnader de senere årene. Analysen tyder likevel på at Statnett kan bedre sin kostnadseffektivitet, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE.

Resultatet fra denne analysen er et viktig bidrag til kunnskapsgrunnlaget NVE benytter for å regulere Statnett. Det vil derfor bli vurdert i hvilken grad funn fra analysen kan benyttes i dagens reguleringsmodell for å fastsette selskapets inntektsramme for 2020.

Det vil også blir vurdert hvordan resultatene fra analysen kan benyttes mer systematisk i tiden fremover, med formål å styrke Statnetts insentiver til å bygge og drive kostnadseffektivt.

Av de 17 selskapene som er med i analysen topper danske Energinett når det kommer til kostnadseffektivitet, med en score på 100 prosent.

Statnett svarer

-Selv om det ikke er unaturlig at vår effektivitetsmåling går noe ned når vi hatt så høy utbyggingsaktivitet, er dette selvsagt bekymringsverdig. Et stort behov for å bygge opp kapasiteten til å få på plass mye nytt nett på relativt få år, har en kostnadsside. Samtidig mener vi at målingen ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til særnorske forhold som topografi og klima, og det generelt høye kostnadsnivået her i landet, sier konsernsjef i Statnett, Auke Lont, i en kommentar til analysen.

Statnett mener det er rimelig at NVE i det videre arbeidet tar hensyn til disse faktorene, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Statnett har de siste ti årene investert 47 milliarder kroner i nye og oppgraderte nettanlegg. Dette er en betydelig økning fra tidligere perioder og har skapt et behov for kapasitetsoppbygging i et spesialisert leverandørmarked. Sammen med en del tidskritiske utbyggingsprosjekter har dette påvirket kostnadene. Statnett ser nå at dette har stabilisert seg og jobber aktivt med å redusere enhetskostnadene i nettutbyggingen.