Arkivfoto: Sametinget

Krever konsekvensutredning, er bekymret for fisket og for konsekvensen av nye kraftlinjer.

Olje- og energidepartementets har som kjent foreslått å åpne områdene Utsira Nord og Sandskallen-Sørøya Nord for vindkraft. I tillegg ønsker de innspill om Sørlige Nordsjø II også bør åpnes.

Sametinget kommer i et høringsinnspill med kraftige advarsler mot å åpne Sandskallen-Sørøya, som ligger nordvest av Hammerfest.

De viser til at Fiskeridirektoratet gikk sterkt imot å åpne området for havvind ved høringen om strategiske konsekvensutredninger for havvind i 2013, på grunn av store negative konsekvenser for fiskerinæringen. Fiskeri- og kystdepartementet frarådet også åpning av de samme grunnene.

Bærebjelke i uminnelige tider

Sametinget viser til loven om rett til å delta i fiske og fangst, der det slås fast at blant annet personer bosatt i områdene med sjøsamisk innslag har rett til å fiske torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskaper.

«Kunnskap fra Strategiske konsekvensutredninger for havvind med høring i 2013 samt innkomne høringsuttalelse fra den pågående høringen tegner et tydelig bilde at Sandskallen-Sørøya Nord er et viktig fiskefelt for fiskerisamfunn i det nærliggende området. Sametinget mener det er behov for å vektlegge naturgrunnlaget for fiskerinæringen, som har vært bærebjelke for disse små samfunnene i uminnelige tider», skriver Sametinget.

«Sametinget mener at dersom Olje- og energidepartementet nå ønsker å gå imot fagmyndighetenes anbefalinger, bør eventuelle konsekvenser for fiskeri utredes ytterligere før et eventuelt vedtak. En slik utredning bør inneholde vurderinger av hva tap av fiskefeltet vil bety for fiskere som er avhengig av ressursen, samt også konsekvensene for tilknyttede arbeidsplasser i mottaksapparat på land», heter det videre i uttalelsen.

Advarer mot nye linjer

Sametinget understreker videre at forsterking av nettkapasitet og utbygging av nye kraftlinjer har store konsekvenser for naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse.

«Derfor mener vi at utvikling av havenergi må sees i sammenheng med behovet for utbygging av kraftnett på land for å kunne se å utbyggingenes samlete virkninger på naturgrunnlaget for samisk kultur. Disse vurderingene skal gjøres før man fatter vedtak om åpning av enkeltområder», heter det i uttalelsen.

 Fiskarlaget Nord er like kritisk. De skriver i sitt høringsinnspill at vil «på det sterkeste fraråde åpning av området Råsa/Sandskallen-Sørøya Nord for fornybar energiproduksjon til havs».