Illustrasjonsfoto: Neans

NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.

NVE har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) vurdert virkningene av den konsesjonssøkte utenlandskabelen NorthConnect mellom Norge og Storbritannia. NVEs analyser viser at NorthConnect er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt.

– Dette er et resultat som står seg også når vi endrer forutsetningene for utviklingen i kraftmarkedene framover. Men det betyr ikke at alle vil tjene på at kabelen bygges. Norske strømpriser vil i årsgjennomsnitt gå opp 1–3 øre per kWh. Prisøkningen vil imidlertid være sterkest i perioder når kraftprisen allerede er lav, som om sommeren og i år med mye vannkraftproduksjon, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

8,5 milliarder

NorthConnect er en 1400 MW likestrømskabel som er planlagt mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland. I NVEs analyse vil NorthConnect gi et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år. Analysen er basert på NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse for 2019–2040. I tillegg er det gjennomført er rekke sensitivitetsanalyser for ulike utviklinger i kraftmarkedene framover.

NorthConnect vil ifølge direktoratet medføre reduserte handelsinntekter på Statnetts utenlandskabler. NVE anslår at dette kan gi en økning av nettleien på rundt 0,4 øre per kWh.

– Når prosjektet likevel er samfunnsøkonomisk lønnsomt i våre analyser, er det fordi gevinsten til de som tjener er høyere enn tapet til de som taper. En økning i kraftprisen øker verdien av norsk kraftproduksjon. Dette er inntekter som vil tilfalle norske kraftprodusenter, som i all hovedsak er eid av staten og norske kommuner og fylkeskommuner, sier Lund.

Ingen tilrådning

NVE har vurdert hvilke virkninger NorthConnect vil ha for kraftmarkedet, kraftsystemet og for miljøet.

– Vi har ikke gitt en tilråding av om NorthConnect bør få konsesjon eller ikke. Det er et politisk spørsmål som ikke NVE skal gå inn i, sier Lund.

Brexit øker usikkerheten i prosjektet. Mye av usikkerheten dreier seg om Storbritannias tilknytning til EUs indre energimarked framover. Usikkerheten vil vedvare også etter at britene eventuelt går ut av EU.

Norge og Storbritannia har imidlertid ulik sammensetning av produksjonsressurser i kraftsystemene. Disse fundamentale forskjellene vil i hovedsak bestå også på lang sikt. Det tilsier at det vil være gevinster ved utveksling av energi mellom Norge og Storbritannia i fremtiden, selv om det skulle bli mindre effektive løsninger etter Brexit.

Ikke behov for nett

Realisering av NorthConnect vil føre til endret kraftflyt i det norske kraftsystemet, men utløser ifølge NVE ikke direkte behov for nye større nettinvesteringer. NorthConnect vil bare ha begrenset betydning for forsyningssikkerheten i Norge.

NVE har utarbeidet et forslag til regulering av inntekter på kabelen, som kan benyttes dersom NorthConnect KS får konsesjon og bygger kabelen.

Det innebærer at NorthConnect KS kan oppnå en realavkastning på 8 prosent før en del av avkastningen må deles med Statnett. Forslaget bygger på føringer fra Stortinget om hvordan slike inntekter skal reguleres, og på behovet for unntak fra EØS-regelverk.

Konkret foreslår NVE en inntektsregulering som varer i 25 år, og at kabelen da overføres til Statnett.

 

Fakta om NorthConnect

NorthConnect KS eies av Vattenfall AB, E-CO Energi AS, Agder Energi AS og Lyse Produksjon AS.

Hele kabeltraseen er om lag 665 km lang, hvorav om lag 440 km er på norsk side.

For å få omformet strømmen fra likestrøm til vekselstrøm er det søkt om å få bygge en omformerstasjon i Simadal, som krever et areal på rundt 50 dekar.

Estimert investeringskostnad er 8,3 milliarder kroner på norsk side.

Kilde: NVE

Energiteknikk kommer tilbake med mer om rapporten.