Ifølge en juridisk betenkning laget for Energi Norge er det nødvendig med en mer grunnleggende revisjon av forskriftene av energiloven enn det OED foreslår. Foto: EU

Advarer mot to sett med regler

Energi Norge advarer mot dobbelt sett med regler i forbindelse med implementering av nye nettkoder i tredje energimarkedspakke.
Onsdag, 12 februar, 2020 - 14:33

OEDs forslag om å ta EUs nettkoder inn uforandret som norske forskrifter, støttes av Energi Norge. Men bransjeorganisasjonen er skeptisk til departementets forslag om at nettkoder skal gjelde side om side med nasjonale forskrifter, ettersom samme spørsmål til dels reguleres på ulik måte i nettkodene og nasjonale forskrifter. Dette gjelder kanskje særlig for grensesnittet mellom TSO og DSO.

– Det vil være svært uheldig å ha to motstridende regelsett, som virker side om side. Dette skaper uklare rammebetingelser og manglende forutberegnelighet for bransjen, sier næringspolitisk rådgiver Anders Sivertsgård i Energi Norge i en melding på organisasjonens nettside.

Nettkodene beskriver et detaljert og nytt regelverk for systemdrift, kraftmarked og tilknytning til anlegg. Kodene er en del av tredje energimarkedspakke som ble implementert i norsk rett 1. november 2019.

Så langt har 8 nettkoder – formelt fire nettkoder og fire retningslinjer – for kraftbransjen blitt vedtatt av EU, iføge Energi Norge. Disse skal implementeres uforandret i alle EU- og EØS-land, men innlemmingen i EØS-avtalen er fortsatt under forhandling.

Før jul gjennomførte Olje- og energidepartementet (OED) høringer om tre av nettkodene, og departementet har foreslått at disse tas inn uforandret som forskrifter i Norge.

Professor Henrik Bjørneby har skrevet en juridisk betenkning for Energi Norge om saken. Han mener det er nødvendig med en mer grunnleggende revisjon av eksisterende forskrifter til energiloven enn det OED så langt har foreslått.

Vurderingen peker også på at eventuelle uoverensstemmelser og uklarheter vil gjøre det vanskeligere for aktørene å forutberegne sin rettsstilling, og situasjonen kan være konfliktskapende. En uavklart regelsituasjon kan også utgjøre et brudd på EØS-retten, noe som forsterker uforutsigbarheten for aktørene i kraftsystemet.

På forsiden nå

Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.
Stein og grus i vannveiene koster kraftprodusentene millioner i havarier og vedlikehold. En ny modell skal øke forståelsen av problemet.  
Etter et års drift kan Elhub se tilbake på håndtering av 30 milliarder måleverdier og 1,5 millioner leverandørbytter.
Ketil Tømmernes er ansatt som administrerende direktør i BKK Nett.
– Det er positivt at nettselskapene nå finner sammen i større enheter, over kritisk størrelse. Det gir dem muligheten til å bygge opp kritisk kompetanse, sier Enova-sjef Nils Kristian Naksktad.
Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.
En sjøkabel over Oslofjorden ble skadet av ankeret til et skip natt til søndag.
Borg Havn i Østfold kan bli selvforsynt med energi ved hjelp av vindkraft.
Omexom Norge har av Hafslund Nett fått i oppdrag å oppgradere Ulven innføringsstasjon sentralt i Oslo.
Etter nyttår har de nye strømstanskartene til Helgeland Kraft Nett hatt over 11.000 visninger.
Trenger rammeverk for å få forutsigbarhet og redusere konflikter.
Statkraft-sjefen er ikke klar for å la kraftprodusentene ta en større del av sentralnettariffen for å sikre nytt industri-forbruk.
Glitre Energi Nett innfører lavere nettleie for alle husholdningskunder fra klokka 22 om kvelden til klokka 06 om morgenen i vintermånedene, men er forberedt på å måtte gjøre justeringer når NVEs effekttariff-regler innføres.
Senterpartiet, Fremskrittspartiet og MDG er kritiske til planene om å elektrifisere britisk sokkel med en 300 kilometer lang kabel fra Norge.
Lyse får egen konserndirektør for strategi og teknologi.
Til tross for en uvanlig tørr høst kan BKK vise til et resultat for siste kvartal 2019 på 797 millioner kroner, men 2020 ligger an til å bli et krevende år.
Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i tre småkraftsaker i fylkene Vestland og Innlandet.
OED tar sikte på å endre energimerkeforskriften.
El og IT Forbundet vil avvente konsesjonsbehandling av NorthConnect-kabelen til det er høstet erfaringer med de to som det allerede er vedtatt å bygge.
Rødt-leder Bjørnar Moxnes forsøker å så tvil om NorthConnects klimaeffekt, men energiminister Tina Bru (H) mener man må se helheten over tid.
Komiten for næring, naturressurser og innovasjon i Vestland fylkeskommune sier nei til utenlandskabelen NorthConnect.
Om kapasiteten på NordLink-kabelen og Statkrafts Baltic Cable skal kunne utnyttes best mulig, trengs det mer nett i Tyskland, ifølge Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger i 2019 var 48,7 øre/kWh, marginalt høyere enn 2018.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil vurdere tiltak for et mer velfungerende strømmarked.