Regulering av nettjenester, Reguleringsmyndigheten for energi, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har ledig fast stilling for deg med bakgrunn innen elkrafttekniske fag. Hos oss vil du i all hovedsak jobbe med oppfølging av systemansvar og leveringskvalitet innen kraftsystemet.

Du vil jobbe sammen med 14 faglig engasjerte medarbeider og sammen utgjør Seksjon for regulering av nettjenester. Seksjonen jobber med et bredt spekter av arbeidsoppgaver innenfor forvaltning av og tilsyn med regelverk om betaling for tilknytning til og bruk av nettet, leveringskvalitet og systemansvaret i kraftsystemet. Vi deltar også i europeisk og internasjonalt arbeid innenfor de samme tema.

Utviklingen av energisystemet i EU har stor betydning for Norge. RME arbeider for å sikre at det utarbeides gode løsninger i det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Avdelingen har en utstrakt internasjonal kontaktflate gjennom samarbeid med andre reguleringsmyndigheter i Norden og EU. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. Avdelingen har blant annet ansvar regulering av de tjenester som nettselskapene skal levere, regulering av kraftbørser og engrosmarkeder, utenlandsforbindelser og omsetning av kraft til sluttbrukere. Kraftmarkedet og kraftnettet er i stor omstilling for å skape fremtidens energisystem, og vår rolle er å sikre at reguleringen tilrettelegger for at energisystemet tjener samfunnet på best måte.

Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandling av klagesaker mellom nettkunder og nettselskap
 • Oppfølging og utvikling av regelverket for systemansvaret og leveringskvaliteten i det norske kraftsystemet
 • Implementering EU-regelverk som er relevant for EØS-avtalen
 • Bidra til arbeidet med digitalisering av informasjonsutvekslingen som er relevant for driftskoordineringen av kraftsystemet
 • Deltagelse i europeiske aktiviteter innenfor systemansvar og leveringskvalitet

Som følge av endring i den interne organiseringen av RME kan arbeidsoppgavene og tilknyttet seksjon bli endret.

Kvalifikasjoner
 • Høyere utdannelse på masternivå med gode resultater, hvor elkrafttekniske fag inngår i graden (sivilingeniør eller tilsvarende). Relevant arbeidserfaring fra kraft- og energibransjen med opparbeidet elkraftteknisk kompetanse kan kompensere for laveregrads utdanning (ingeniør)
 • Relevant arbeidserfaring. Vi ser helst at du har noen års arbeidserfaring, men nyutdannede vil også bli vurdert.
 • Gode kunnskaper om kraftsystemet
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk
 • Kunnskap om innhentning, systematisering og bruk av data
Personlige egenskaper
 • Nysgjerrig og åpen holdning, vilje til å ta utfordringer
 • Konstruktiv, samarbeidsorientert
 • Har god rolleforståelsePersonlig egnethet tillegges betydelig vekt
Vi tilbyr
 • En sterk kunnskapsorganisasjon med høy, tverrfaglig kompetanse
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Trening i arbeidstiden, treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Årslønn innenfor spennet kr 460 000 – 650 000 i stillingskode avdelingsingeniør/overingeniør (1085/1087). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlig søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Arbeidsgiver: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kontaktinformasjon:

Torfinn Jonassen, Seksjonssjef, +47 95224548

Eirik Eggum, Overingeniør, +47 97545374

Kathrine Berg Nilsen, HR-kontakt, 22 95 98 62

Søknadsfrist: 09.05.2021                           SØK PÅ STILLINGEN