Økonomisk regulering, Reguleringsmyndigheten for energi, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kraftsystemet er i endring som følge av økt elektrifisering og nye teknologier. Som følge av dette har vi behov for å videreutvikle inntektsreguleringen av nettselskapene for å sikre at den fortsatt skal være treffsikker. Vi har derfor opprettet en ny stilling og søker etter en kollega som kan bidra i utvikling av modeller og praktisk bruk av disse i inntektsreguleringen. Stilingen gir unik innsikt i nettselskapenes virksomhet og rammevilkårene de arbeider under.

Økonomisk regulering er en seksjon i Reguleringsmyndigheten for energi med 13 medarbeidere som nå skal øke til 14. Hos oss blir du del av et faglig sterkt miljø som har et godt og travelt samarbeid. Kjerneoppgavene våre er utvikling av modeller og regelverk for å regulere nettselskapenes inntekter, reguleringen av gassdistribusjon på land, innsamling og kontroll av økonomiske og tekniske data fra aktørene i kraftsystemet, og forvaltning knyttet til disse forholdene. Vi deltar i nordiske og europeiske samarbeidsorganisasjoner, og yter bistand til utviklingsland på områder hvor vi har unik kompetanse.

Arbeidsoppgaver

Din arbeidshverdag vil være preget av komplekse problemstillinger knyttet til nettselskapenes oppgaver og hva som påvirker deres kostnader. Oppgavene ligger i grenselandet mellom økonomi, elkraftteknikk, geografi, og tidvis juss, og det vil være en fordel om du har en faglig interesse for disse temaene. Du må være innstilt på å lese og skrive en del, og grave deg ned i problemstillinger av metodisk, teknisk, geografisk og økonomisk karakter. Arbeidet skjer i tett samarbeid med kollegaer og eksterne, så du må like å jobbe sammen med andre. Du får med denne stilling mulighet for at spesialisere deg innenfor et spennende område med stort utviklingspotensial.

Dine arbeidsoppgaver vil inkludere:  

 • Utvikling av nye modeller for å måle nettselskapenes effektivitet, for å støtte opp under den pågående elektrifiseringen
 • Arbeid med å kvantifisere forskjeller i nettselskapenes geografiske og klimatiske rammevilkår og hvordan disse påvirker deres kostnader
 • Utvikling og forvaltning av den økonomiske reguleringen av nettselskapene
 • Digitalisering og automatisering av våre oppgaver

Du vil inngå i seksjonens arbeid ut ifra en vurdering av behov og kompetanse. Reisevirksomhet må påregnes (5-10 reisedøgn pr år).

RME har iverksatt et prosjekt innenfor virksomhetsutvikling og endringer i oppgaver og ansvarsområder vil kunne forekomme

Kvalifikasjoner
 • Utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis sivilingeniør, samfunnsøkonom eller siviløkonom.
 • Erfaring med koding i Python.
 • Interesse for å arbeide med digitalisering, strukturering av data og automatisering av arbeidsprosesser.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning for stillingen.
 • Vi ser det som en fordel at du har en eller flere av følgende kvalifikasjoner, men de er ikke en forutsetning for å få stillingen:
  • kunnskap om kraftsystemet, særlig nettvirksomhet
  •  erfaring med utvikling av modeller og analyser
  • erfaring med bruk av geografiske data
  • erfaring med koding i R
  • kjennskap til effektivitetsanalyser

 

Personlige egenskaper

Vi søker en kollega som er strukturert, kvalitetsbevisst og resultatorientert. Du må være initiativrik, fleksibel, serviceinnstilt og ansvarsbevisst. Du må være samarbeidsorientert og like å jobbe i team. Du er åpen, utadvendt og kommuniserer godt både internt og eksternt. Du må evne å tenke helhetlig.

Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig utvikling

Du blir en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med høy tverrfaglig kompetanse hvor faglig diskusjon og utvikling er i fokus. Som medarbeider er du med på å ta viktige beslutninger, har mulighet til å påvirke utviklingen av kraftsystemet og få en stor kontaktflate både internt og eksternt. Vi har et godt arbeidsmiljø og legger vekt på samarbeid og lagfølelse.

Videre tilbyr vi:

 • flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse

Årslønn innenfor spennet  kr 460 000 – kr 650 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.  Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Arbeidsgiver: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kontaktinformasjon:

 • Tore Langset, Seksjonssjef, 900 56 552
 • Christina Wachter, HR-kontakt, 92065215

Søknadsfrist: 09.05.2021                                 SØK PÅ STILLINGEN

 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Kraftmarkedet og kraftnettet er i stor omstilling for å skape fremtidens energisystem, og vår rolle er å sikre at reguleringen legger til rette for et energisystem som tjener samfunnet på best mulig måte. RME samarbeider tett med reguleringsmyndigheter i Norden og Europa. RME består av fem seksjoner og har om lag 60 ansatte. RME ble fra 1. november 2019 en uavhengig regulatormyndighet