Engrosmarked, Reguleringsmyndigheten for energi, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Driften av kraftsystemet moderniseres og digitaliseres og vi har behov for å bygge opp kompetanse og innsikt for å videreutvikle reguleringen. Vi har derfor opprettet to nye stillinger og søker to nye kollegaer med teknisk bakgrunn som vil bidra til å påse at kraftnettet utnyttes mest mulig effektivt samtidig som driftssikkerheten i kraftsystemet ivaretas. Stilingen gir unik innsikt i kraftsystemet funksjon.

Engrosmarked er en seksjon i Reguleringsmyndigheten for energi med 10 medarbeidere som nå skal øke til 12. Hos oss blir du del av et faglig sterkt miljø som har et godt og travelt samarbeid. Kjerneoppgavene våre er å følge arbeidet med stadig tettere integrasjon av systemdrift og marked, samt videreutvikle regelverket på dette området. Det innebærer bl.a. å følge opp Statnetts arbeid med systemdrifts- og markedsløsninger, inkludert handelsløsninger og kapasitetsutnyttelse på utlandsforbindelsene. Videreutvikling av markedsdesign, tilsyn med kraftbørsene, og håndheving av regler for markedsadferder er også sentrale oppgaver. Seksjonen deltar meget aktivt i nordisk og europeisk samarbeid.

Din nye jobb:

Din arbeidshverdag er preget av stort ansvar med komplekse problemstillinger. Oppgavene ligger i grenselandet mellom teknikk, juss og økonomi, Du må være innstilt på å lese og skrive en hel del og grave deg ned i problemstillinger av teknisk karakter. Arbeidet skjer i tett samarbeid med kollegaer og eksterne, så du må like å jobbe sammen med andre. Du får med denne stilling mulighet for at spesialisere deg innenfor et spennende område med stort utviklingspotensial.

Dine arbeidsoppgaver vil inkludere:

 • Opparbeide innsikt og forståelse av metoder og modeller som benyttes av systemdriftsansvarlig i beregninger for utnyttelsen av kapasiteten i nettet.
 • Bidra til å utvikle systemer for datainnhenting og modellanalyse hos RME om utnyttelse av nettets kapasitet.
 • Delta og støtte i seksjonens saksbehandling og tilsynsoppgaver knyttet til kapasitetsberegning.
 • Bidra til å videreutvikle reguleringen i europeisk og nordisk samarbeid, og vurdere konsekvenser av endringer i regelverket.

Du vil inngå i seksjonens arbeid ut ifra en vurdering av behov og kompetanse. Reisevirksomhet i Norden og Europa må påregnes (10-15 reisedøgn pr år).

RME har iverksatt et prosjekt innenfor virksomhetsutvikling og endringer i oppgaver og ansvarsområder vil kunne forekomme.

Faglige kvalifikasjoner:
 • Det stilles krav til relevant høyere utdanning på mastergradsnivå, for eksempel innen elkraft, ind.øk, matte/fysikk eller liknende, gjerne med noe økonomi eller IT i fagkretsen.
 • Relevant arbeidserfaring fra kraftbransjen, analysevirksomhet eller liknende.
  Vi ser helst at du har noen års arbeidserfaring, men nyutdannede vil også bli vurdert
 • Vi ser det som en fordel at du har god forståelse og kunnskap om driften av kraftsystemet og sammenheng mellom kraftsystemet og kraftmarkedet.
 • Fordelaktig med kjennskap til/interesse for programmering og analyseverktøy.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning for stillingen.
Personlige egenskaper:
Som person er du faglig sterk, har gode analytiske evner og bidrar positivt til godt arbeidsmiljø. Du er samarbeidsorientert og kan samtidig arbeide selvstendig. Høy gjennomføringsevne samt nøyaktig og strukturert arbeidsform er nødvendig. Du har stor arbeidskapasitet og ambisjoner om en bratt læringskurve med masse utfordringer.

Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt.

Et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig utvikling

Du blir en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med høy tverrfaglig kompetanse hvor faglig diskusjon og utvikling er i fokus. Som medarbeider er du med å ta viktige beslutninger, har mulighet til å påvirke utviklingen av kraftsystemet og få en stor kontaktflate både internt og eksternt. Vi har et godt arbeidsmiljø og legger vekt på samarbeid og lagfølelse.

Videre tilbyr vi:

 • flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse

Årslønn innenfor spennet kr 460 000 – 750 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver ev. avdelings-/over-/senioringeniør (1408/1434/1364 ev. 1085/1087/1181) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på  Arbeidsgiverportalen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktinformasjon:

 • Helena Mellison Lindstad, Seksjonssjef, 480 61 027
 • Jonas Bøe, Rådgiver, 954 61 706
 • Kathrine Berg Nilsen, HR-kontakt, 22 95 98 62

Søknadsfrist: 09.05.2021                                 SØK PÅ STILLINGEN

 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Kraftmarkedet og kraftnettet er i stor omstilling for å skape fremtidens energisystem, og vår rolle er å sikre at reguleringen legger til rette for et energisystem som tjener samfunnet på best mulig måte. RME samarbeider tett med reguleringsmyndigheter i Norden og Europa. RME består av fem seksjoner og har om lag 60 ansatte. RME ble fra 1. november 2019 en uavhengig regulatormyndighet.