Om stillingen

Ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for elektroteknologi er det en ledig fast stilling som førstelektor/universitetslektor i elektrorelaterte fag.

Instituttet har ca. 25 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger, og det er ca. 180 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor området elkraftteknikk, elektroteknikk, industriell elektronikk og satellitteknologi. Bachelorutdanningen innenfor elkraftteknikk er en ingeniørgrad.

Stillingen har arbeidssted Narvik, og er tilknyttet ingeniørutdanningen i elkraftteknikk.

Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens arbeidsområde

Du vil ivareta det faglige ansvar sammen med studieretningens andre vitenskapelig tilsatte. Du vil bidra i arbeidet med å videreutvikle fagområdet og undervisningsopplegget. Det tilligger stillingen en relativt stor andel undervisning, men også veiledning av hovedoppgavestudenter. Kravene til samfunnsmessig relevans betyr at universitetet må jobbe med prosjekter og/eller FoU sammen med eksterne inntekter. Øvrige aktuelle arbeidsoppgaver kan være markedsføring av studieprogrammet og deltakelse i rekrutteringstiltak samt kontakt med relevant næringsliv.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av universitetslektor Alexander Pankratov, tlf. 76 96 62 81, e-post: alexander.pankratov@uit.no og instituttleder Arild Steen, tlf. 76 96 62 01, e-post arild.steen@uit.no

Kvalifikasjoner

For tilsetting som universitetslektor må søkeren ha høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole innenfor elkraftteknikk, og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis.

For tilsetting som førstelektor må søkeren ha dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Aktuell fagbakgrunn er f.eks.: overordnet planlegging, drift og vedlikehold av elkraftsystem, vern, oppbygging og drift av elektriske anlegg, energi- og kraftmarkedet, bærekraftige energiteknologier, miljø- og energiutfordringer, høgspenningsteknikk og bransjerelevante IT-verktøy.

Yrkeserfaring fra kraftbransjen vektlegges.

Stillingen vil hovedsakelig innebære undervisning på bachelornivå, og det forutsettes derfor at vedkommende behersker skandinavisk meget godt, skriftlig og muntlig, samt god beherskelse av skriftlig og muntlig engelsk.

Vi stiller krav til pedagogisk kompetanse og du må kunne vise til tidligere undervisningserfaring, pedagogisk kurs eller tilsvarende. Undervisning foregår både fysisk i auditorium/klasserom/laboratorium og på digitale plattformer med bruk av Canvas og Teams/Zoom. Du er innforstått med at deler av pedagogikken foregår i digitale kanaler.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:
a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling.  Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner.   Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Et fantastisk arbeidsmiljø, med medarbeidere fra mange nasjoner
 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin (gjelder stilling som førstelektor)
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førstelektorer bruke inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Førstelektor lønnes etter stitens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen.
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

 

Søknadsfrist: 31. oktober 2021

SØK STILLINGEN

 

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

UiT – Drivkraft i Nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Fakultetet har fem institutt innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi. Fakultetet driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor disse fagområdene, og har mange eksterne samarbeidspartnere.
SØK STILLINGEN                                      Søknadsfrist: 31. oktober 2021