Søknadsfrist: 25.08.2022

Norconsult er Norges største og ledende rådgivermiljø innen fornybar energi, og oppdragsmengden vår øker!

Vil du bli en del av det sterke laget vårt? Vi er over 500 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning, prosjektering og prosjektgjennomføring for kunder innen alle fag knyttet til kraftproduksjon og kraftoverføring.

Du vil få være med å løse fremtidens energiutfordringer, og bygge din kompetanse i det store, brede og svært kompetente fagmiljøet vårt.

Vi ser etter deg som er engasjert, nysgjerrig på nye løsninger og ønsker å bidra i det grønne skiftet. Sammen skal vi skape resultater til det beste for samfunnet og for våre kunder.

Du bør ha kompetanse og erfaring innen kraftoverføring eller kraftproduksjon, og du vil få muligheten til å gjøre en forskjell som gruppeleder, prosjektleder, fagspesialist eller rådgiver.

VIL DU GJØRE EN FORSKJELL?

Vi ansetter nå ved mange forskjellige arbeidssteder.

Aktuelle steder er Sandvika, Trondheim, Bergen, Larvik, Kristiansand, Stavanger, Molde, Hønefoss og Steinkjer.

Finn og søk ledige stillinger 

Søknadsfrist: 25.08.2022

 

Noe av det spennende vi jobber med:

REHABILITERING AV DAM VIDDALSVATN:

Hafslund Eco Viddalsvatn Aurland dam klasse 4 betong fyllingsdam tunnel sjakt damkrone

Norconsult er rådgiver for Hafslund Eco på rehabiliteringen av Dam Viddalsvatn i Aurland kommune. Arbeidene er planlagt å være ferdige i 2023. Norconsult bidrar med ekspertise innen fyllingsdam, betongkonstruksjoner, tunneler, sjakter, tappeluker, revisjonsstengsel, og undervannsarbeider. Dammen, som er i klasse 4, skal få nytt skrånings- og kronevern oppstrøms og nedstrøms, damkrona skal heves, eksisterende flomkanal skal utvides og senkes, samt at sjakt og flomtunnel skal strosses.

­­­­­­­­­­­­

RASKIFTET VINDPARK:

Austri Raskiftet vindkraft vindturbin vindpark OX2

Raskiftet vindpark bestående av 31 stk. Vestas V126, 3.6 MW vindturbiner ved Osensjøen i Trysil og Åmot kommuner er utviklet og eies av Austri Raskiftet DA. Norconsult AS har bistått totalentreprenøren OX2 på elektrosiden med analyser, prosjektering, kontrahering og oppfølging av anlegget under byggetiden. Norconsult AB har bistått entreprenør med prosjektering av luftlinjen.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­LYSEBOTN 2 KRAFTVERK:

Lyse Lysebotn vannkraft Francis UnoSys

Lysebotn 2 Kraftverk ble idriftsatt i 2018. Kraftverket erstattet Lysebotn 1 fra 1953. Det nye kraftverket benytter samme magasiner og dammer, men gir bedre ressursutnyttelse og 180 GWH økt produksjon av fornybar energi. Anlegget er Nord-Europas mest moderne kraftverk med en fallhøyde på 680 meter og to Francisturbiner på 185MW hver.

Norconsult var rådgiver for Lyse innen alle fag, fra forprosjekt til ferdig idriftsatt anlegg.

Kraftverket ble satt idrift på tid og kostnad. Prosjekgjennomføringsmetodikken og -verktøyet UnoSys som ble utviklet for prosjektet, er nå basis for Norconsults nyopprettede Prosjektgjennomføringsmodell.

 

NYE NEDRE FISKUMFOSS:

Nedre Fiskumfoss NTE BIM prosjektering

Norconsult har bistått Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) med prosjektering av ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss i Grong. Det nye kraftverket er et viktig bidrag til fornybar energi i Trøndelag, og vil gi strøm til 50 000 trøndere.

Namsen er nasjonalt laksevassdrag og utvikling av løsninger som sikrer opp- og nedvandring for laks har stått sentralt i plan- og prosjekteringsarbeidet.  Under anleggsarbeidene har det vært fokus på å sikre god vannkvalitet og Norconsult gjennomfører kontinuerlig overvåking av vannkvalitet i Namsen opp- og nedstrøms anlegget så lenge arbeidene pågår

 

BLÅFALLI FJELLHAUGEN KRAFTVERK:

Sunnhordaland Kraftlag SKL Blåfalli Fjellhaugen

Norconsult skal bistå Sunnhordaland Kraftlag (SKL) med prosjektering av Blåfalli Fjellhaugen kraftverk i Kvinnherad og Etne kommuner i Hordaland.  Det nye kraftverket vil gi en bedre utnyttelse av vannressursene i det allerede utbygde vassdraget. Blåfalli Fjellhaugen kraftverk bygges som et undergrunns anlegg med ca. 10 km tunneler, installert effekt på ca. 150 MW og en midlere, brutto årsproduksjon på 325 GWh. Det nye kraftverket vil gi ca. 70 GWh ny fornybar energi.

(Foto: Jan Rabben)

 

LAKSFORSEN FISKEVANDRINGSLØSNING:

laks laksforsen Vefsna Vefsnlaks fiksevandring gyrodactylus salaris

I forbindelse med gjenoppbygging av laksebestanden i Vefsna etter behandling mot parasitten Gyrodactylus salaris var det behov for å rehabilitere den gamle fisketrappen ved Laksforsen. Trappen som opprinnelig ble sprengt ut i berget av engelske sportsfiskere, første gang i 1889, var slitt ned av erosjon og måtte bygges opp på nytt. Fisketrappen er i dag et moderne fiskevandringsanlegg som muliggjør utvidelse av lakseførende strekning i Vefsna fra 3 til 15 mil. Norconsult har bistått Vefsnlaks AS i alle faser av prosjektet fra mulighetsstudie til ferdig anlegg.

 

FURUSETH SOLKRAFTVERK KONSEKVENSUTREDNING:

Solkraft solgrid furuset stor elvdal konsekvensutredning konsesjonssøknad Akershus Energi Østfold Energi Mypower

Solgrid fikk nylig godkjent konsesjonssøknaden sin for Furuseth solkraftverk, som det aller første storskala bakkemonterte solkraftanlegget i Norge. De største eierne av Solgrid er Akershus Energi Sol AS, Østfold Energi AS og Mypower AS.

Norconsult skrev konsekvensutredningen til konsesjonssøknaden, og vi bisto også tiltakshaver med utarbeidelse av konsesjonssøknaden. Anlegget blir på 7MW, og vil få en estimert årsproduksjon på 6,4 GWh. Anlegget ventes å settes i drift i løpet av 2022.

 

KOKSA TRANSFORMATORSTASJON – FORNEBU:

Fornebu Koksa Elvia trafo transformator 132kV

Den store veksten i boliger og næring, samt Fornebubanen, gjør at kraftbehovet på Fornebu er økende. Norconsult prosjekterer nå den nye Koksa transformatorstasjon for Elvia. Anlegget vil blant annet inneholde to 40MVA trafoer på 132/11kV.

Anlegget vil bygges i et område der det er mye boligbebyggelse  og stor trafikk, både biltrafikk og fotgjengere. I prosjekteringen av anlegget har det vært spesielt viktig at anlegget fremstår som innbydende for omgivelsene, men samtidig ikke inviterer til å oppsøke de deler av anlegget som ikke skal være tilgjengelige for allmennheten.