vestre korridor
Bildet er tatt tidligere, fra byggingen av Vestre korridor. Foto: Statnett

Men Oslo Ecconomics anbefaler likevel å opprettholde dagens regulering slik den er.

  • Øyvind Zambrano Lie

Rettet tittel fra «lang» til «kort». I den første versjonen av saken var tittelens mening altså nøyaktig motsatt av hva som er riktig. 

Årlig gjennomfører nettselskapene investeringer i nettanlegg for milliarder av kroner. Mange av investeringene pågår over flere år, og gjør at selskapene i perioder med høye investeringer binder opp kapital.

Oslo Economics har på oppdrag for Reguleringsmyndigheten for energi (RME) vurdert om nettselskaper bør kompenseres for kapitalbinding i byggeperioden.

«Vi finner at prosjekter med kort byggetid overkompenseres i dagens regulering. Prosjekter med lang byggetid vil i utgangspunktet kunne underkompenseres», konkluderer Oslo Economics i sin rapport.

Nettselskapenes samlede avkasting vil imidlertid avhenge av porteføljen av prosjekter, som kan bestå av prosjekter med både kort og lang byggetid.

Nettselskapene har også et handlingsrom til å ferdigstille og aktivere deler av anleggene underveis i byggeprosjektet, og mulighet til å aktivere byggelånsrenter.

«Et eventuelt problem med underkompensasjon synes å være svært begrenset når vi tar hensyn til dette handlingsrommet. Vår anbefaling er at dagens regulering i hovedsak beholdes slik den er. Vi finner ikke grunnlag for å inkludere anlegg under utførelse i avkastningsgrunnlaget, eller gi et generelt tillegg for å kompensere for kapitalbinding i byggeperioden. Dette vil gi risiko for overkompensasjon og uheldige insentiver», konkluderes det i rapporten.