guleslettene
Guleslettene vindkraftverk i Bremanger og Kinn kommuner i Vestland. Foto: NVE

NVE har pålagt Guleslettene Vindkraft AS å videreføre etterundersøkelsene som viser hvilken innvirkning vindkraftverket har på fugl.

Dette skal gi NVE mer informasjon om eventuelle negative konsekvenser for fuglebestandene, og behovet for avbøtende tiltak, skriver NVE i en pressemelding.

Guleslettene vindkraftverk i Bremanger og Kinn kommuner i Vestland fylke fikk konsesjon av NVE i 2017. Under konsekvensutredningen til kraftverket kom det frem at det var flere rødlistede fuglearter registrert i området. Det ble deretter påvist et stort fugletrekk i hele planområdet.

NVE fikk ansvar for å følge opp undersøkelsen og innføre avbøtende tiltak dersom det viser seg at vindkraftverket vil føre til vesentlige virkninger for fugl. Det er gjort undersøkelser i 2021 og 2022 for å undersøke effekten av turbinene på fugletrekket.

Minst tre år

– Vi ser at det er behov for ytterligere undersøkelser for å få et klart svar på hvordan vindkraftverket påvirker fugl. Videre undersøkelser gjør også at vi kan komme med mer treffsikre tiltak for å redusere eventuelle negative konsekvenser, sier Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef for miljøtilsynet i NVE, i meldingen.

De nye undersøkelsene skal pågå i minimum tre etterfølgende år med frist for gjennomføring i 2028. Det skal gjennomføres kadaversøk og utleggingsforsøk for å kontrollere oppdagbarheten til fugl ved hundesøk og forsvinningsraten for døde fugler, skriver NVE.

Risiko for kollisjoner

Radarundersøkelser fra Guleslettene har estimert at over 5,7 millioner fugler trekker over Guleslettene per år, og at noen av disse har påvist endret flygehøyde over området sammenlignet med før byggingen av vindkraftverket. Likevel fant undersøkelsen at mange av fuglene fortsatt flyr i en høyde som gir risiko for kollisjoner.

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) rapporterte om 105 døde fugler i vindkraftverket etter to år med etterundersøkelser, hvorav 5 var rødlistede arter. Det ble gjort et forsøk for å måle søkseffektiviteten til kadaverhundene på Guleslettene, som viste at hundene fant rundt 45 prosent av fuglene. Dette antyder at det reelle antallet døde fugler er 386.

Mulige feilkilder

Antall døde fugler på Guleslettene skal ifløge NINA ikke være unormalt høyt. Det er likevel flere mulige feilkilder når man skal estimere virkningen vindkraftverket har hatt på fugl. NINA kunne derfor ikke konkludere om vindkraftverket har hatt negative bestandsmessige konsekvenser for fugl basert på kun to år med etterundersøkelser, opplyser NVE.

Etter NVEs vurdering vil en videreføring av undersøkelsen gi NVE viktig kunnskap og et bedre beslutningsgrunnlag.