Handlingsplan for HMS

Statnetts styre har vedtatt en omfattende handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Handlingsplanen skal iverksettes over de kommende 12 månedene.

Historisk vindvedtak i Eidsiva

Bedriftsforsamlingen i Eidsiva vedtok i går at selskapet skal gå i sluttforhandlinger med to andre selskaper for å bygge ut vindkraftparken Raskiftet i Åmot/Trysil.

Store oppgraderinger i Sira-Kvina

Sira-Kvina kraftselskap DA har tildelt Voith Hydro Norge AS hovedkontrakt om oppgradering av kontrollanleggene i Tonstad og Solhom kraftstasjon, med Tjørhom kraftverk som opsjon. Alle kraftverkene ligger i Vest Agder fylke.

Seks byområder får Enova-støtte

Enova gir til sammen 5 millioner kroner til konseptutredninger av nyskapende energiløsninger som skal brukes i områdeutvikling i ulike deler av landet. Støtten går til prosjekter i Oslo, Bergen, Sola og Tromsø, og skal øke sjansen for at innovative løsninger blir tatt i bruk.

Ruster opp Nore 1

Statkraft har besluttet å rehabilitere Nore I kraftverk, i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Rehabiliteringen vil foregå over mange år og vil sikre videre vannkraftproduksjon ved anlegget fremover. Planer for nytt Nore 1 kraftverk legges bort.

Viktig strategisk grep

Troms Kraft AS (Troms Kraft) og Ymber AS (Ymber) har inngått avtale om at Ymber kjøper Troms Kraft Produksjons eierandel i Kvænangen Kraftverk. Eierandelen er på 48,2 %, og avtalen innebærer at Ymber betaler MNOK 370 for aksjeposten.

Øker ytelsen i solcelleanlegg

ABBs nye sentrale inverter PVS980 øker mengden innkommende solenergi til en enkelt inverter med hele 40 prosent.

Stort prosjekt i nord starter opp

Statnetts styre har besluttet oppstart av utbygging ny 420 kV ledning og nye stasjoner fra Balsfjord til Skaidi. Samlede investeringer vil utgjøre 4 - 6 milliarder kroner.

Eidsiva Energi etablerer entreprenørselskap

Fra oktober vil Eidsiva Energi være operativ med et nyetablert og konkurranseutsatt entreprenørselskap. Laje Entreprenør vil i oppstartfasen omfatte rundt 50 ansatte.

Peker mot brudd på sikkerhetsinstruks

To personer mistet livet i arbeidsulykker på Statnetts utbyggingsprosjekter i april og mai. Nå foreligger granskningsrapporter fra begge ulykkene.

Sett vannkraft og skatt på dagsorden

Energi Norge har gitt nye innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft med konkrete forslag for å styrke konkurransekraften til fornybarnæringen. Næringen er inne i en spennende, men krevende periode, og trenger gode tiltak.

Europa-nett krever store investeringer

Den europeiske nettutviklingsplanen 2016 viser at omfattende investeringer i kraftsystemet er nødvendige, både for å nå klimamålsetninger og for å ivareta en akseptabel forsyningssikkerhet.

Mye å gjøre for mange

Med en ordrereserve på pluss to milliarder har selskapet OneCo i løpet av få år bygget seg opp til å bli en betydelig aktør i markedet for multidisipline entreprenørtjenester. Hovedtyngden av oppdrag ligger innen samfunnskritisk teknisk infrastruktur innenfor Elkraft og Telecom.

Norsk Transformator har kjøpt Magtech

Norsk Transformator AS har har kjøpt 100% av aksjene i Magtech AS. Oppkjøpet er i tråd med selskapets langsiktige strategi om å bli en ledende virksomhet innen fordelingstransformatorer i Skandinavia.

På sparebluss

Fra i dag av går denne nettavisen på sparebluss, og det er stopp på de ukentlige nyhetsbrevene til begynnelsen av august. Livet er i slumrende feriemodus, og det bærer strømmen av nyheter fra energibransjen preg av.

70 MNOK til klimavennlig sjøtransport

PILOT-E er en ny støtteordning skal sette fart på utviklingen av miljøvennlig energiteknologi. 70 millioner kroner skal gå til klimavennlige skip.

Statlig støtte til solenergiklynge

Innovasjon Norge har besluttet at en ny norsk næringsklynge for solenergi får innvilget støtte.

Mindre sårbart i Lofoten

I juni starter byggingen av ny 132 kV linje fra Kleppstad til Fygle. Dette er første etappe i prosjektet med å oppgradere hele linja mellom Kvitfossen i Vågan og Solbjørn i Flakstad. Når prosjektet er ferdigstilt vil dette bidra til enda tryggere strømforsyning i hele Lofoten.

Nettselskapene bremser innovasjon

En nesten fraværende kultur for innovasjon i norske nettselskaper er til hinder for en nødvendig utvikling av nettet. Inntektsrammereguleringen og en fragmentert eierskapsstruktur er to av de viktigste årsakene.