klima

Flere ansatte, ekstra ressurser og et nytt forskningsprosjekt skal gi NVE et bedre grunnlag for å revidere forskrifter og veiledere for sikre dammer.

Statnett reserverer 675 MW til nytt forbruk på Helgeland, som står overfor betydelige industrielle investeringer i årene fremover.

7. februar gjorde Google det kjent at de starter på byggingen av et nytt datasenter i Skien, en investering på 600 millioner euro.

NVE har sendt brev til landets dameiere for å gjøre dem oppmerksom på deres ansvar og minne dem om damsikkerhetsforskriftenes bestemmelser om overvåkning.

hilde

– Dagens regulering av nettselskapene er et Norgemesterskap i å gjøre minst mulig.

hans

I Hallingdal er det enkelte steder målt 1000-årsflom etter nedbøren i forrige uke. Ved Nesbyen ble det redusert til 100-årsflom takket være vannmagasinene.

Kraftverkseiere i de mest flomutsatte vassdragene melder om at de har kontroll over situasjonen, gitt prognosene for vannstanden som foreligger for de nærmeste dagene.

Ved 16.30-tiden onsdag kollapset deler av demningen på Braskereidfoss kraftverk i Glomma. Store vannmasser strømmer nå gjennom åpningen.

Regjeringens beslutning om elektrifisering av Melkøya blir møtt med kraftige reaksjoner fra miljøbevegelsen, reindriftsnæringen og fra enkelte partier, som SV og Fremskrittspartiet, men også blant lokale Sp-politikere.

hywind tampen

Fiskebåt, som er interesseorganisasjonen for den havgående fiskeflåten, har fremmet klage på Miljødepartementets vedtak om tillatelse til utbygging og drift av Hywind Tampen vindpark.

oseberg

Statnett har reservert nærmere 1300 MW nettkapasitet for elektrifisering av petroleumsvirksomhet for perioden 2025-27.

draugen

Oljeplattformene Draugen og Njord på sørlige Haltenbanken skal få strøm fra land. En konsekvensutredning er nå lagt ut på høring.

ekofisk

Både Petroleumstilsynet, Havforskningsinstituttet og LO stiller seg positiv til forslaget til program for konsekvensutredning av Ekofisk Vind.

EU gir 270 millioner kroner til forskningsprosjekt som skal bedre sårbare områders evne til å håndtere klimaendringene.